Get the app
Voi swirl

Choose Country

More languages

(Automatic translations by Google Translate)

Norge visar vägen för delad mikromobilitet

a red e-scooter is standing on an asphalt road. In the background are small, wooden houses in varying colours. The sky is cloudy.

(scroll for English)

Återigen visar Norge vägen för delad mikromobilitet genom att omfamna teknikutveckling som minskar bilresorna i våra städer och därmed snabbar på transportomställningen.

Förra veckan offentliggjordes den nationella regleringen av elsparkcyklar i Norge. Till skillnad från Sverige, där det nu finns ett förslag från regeringen kring nationellt parkeringsförbud för elsparkcyklar på annan plats än i cykelställ från den 1 augusti i år, valde Norge att inte innefatta villkor för parkering i nationella regleringen utan överlåter åt kommunerna att hantera parkeringsfrågor i sina upphandlingar. Det underlättar för kommunerna i Norge att utveckla en tjänst för invånare som vill resa hållbart och och även att hantera utmaningar kring sin infrastruktur.

“Regleringen är en vinst för invånarna och städerna i Norge. Sverige borde kunna ta inspiration av Norges väg framåt i stället för att införa det nationella parkeringsförbud som Sveriges regering föreslagit. Vi menar att just parkering är något kommunerna i Sverige själva kan besluta om eftersom förutsättningarna ser väldigt olika ut i alla städer. Genom upphandling i svenska kommuner skulle det kunna bli möjligt. Den avgränsning som föreslås i Sverige, där parkering endast tillåts i framförallt cykelställ, är problematisk för kommunerna då det redan finns en brist på cykelställ och de som finns ofta är överbelastade, säger Christina Moe Gjerde, Nordenchef för Voi.

Norges reglering innefattar dessutom en promillegräns om 0,2 för resande med elsparkcykel vilket Voi tidigare uppmuntrat och efterfrågat. Sedan tidigare förebygger Voi att användare åker när de är berusade genom en reaktionstest som finns på alla våra marknader. Med promillegränsen blir det en självklarhet att delade elsparkcyklar liksom andra färdmedel finns tillgängliga dygnet runt för användare i norska städer.

Städerna Oslo, Trondheim, Bergen och Kristiansand har under 2022 reglerat marknaden för elsparkcyklar genom upphandling. Med ett urval av operatörer per stad, som i samarbete med kommunerna utvecklar delad mikromobilitet, blir tjänsten både bättre och mer tillgänglig för användarna. Tillgängliga fordon per operatör blir fler och operatörerna kravställs också genom upphandlingar avseende exempelvis hållbarhet, parkeringslösningar och teknologi.

Genom vår tjänst hoppas vi bidra till att snabba på transportomställningen i norska, svenska och andra europeiska städer där vi har verksamhet. Delad mikromobilitet minskar bilresorna i centrala delar av städerna och kompletterar också kollektivtrafiken för pendlare, exempelvis genom möjligheten att resa första och sista biten till eller från tåget eller bussen,” säger Moe Gjerde.

ENGLISH:

Norway shows it’s pro shared micromobility

Once again Norway leads the way in shared micromobility by embracing technology development that decreases the amount of journeys we take by car, and speeds up the modal shift.

Last week the national regulation of the shared e-scooter market in Norway was announced. Unlike Sweden, where the government has suggested a parking ban for e-scooters in any other places other than specific parking racks from 1 August this year, Norway has chosen not to include conditions for parking in its national regulation and is letting each municipality handle this in tenders. That makes it easier for municipalities in Norway to develop a service for people who wish to travel sustainably as well as to handle challenges related to the infrastructure.

The regulation is a victory for the citizens and cities in Norway, and Sweden should be inspired by the route that Norway has chosen, instead of implementing its proposed national parking ban. It’s clear that parking is something that municipalities can decide, especially as conditions vary a lot from city to city. This could be possible through tenders in Swedish municipalities. The suggested model in Sweden, where parking is only allowed in bike racks is problematic for municipalities, since there is already a lack of bike racks and the existing ones are often crowded,” says Christina Moe Gjerde, our General Manager Nordics.

With regards to alcohol, the Norwegian regulation also includes a per mille limit of 0.2 for e-scooter riders, something we have recommended. We have long been advising riders who have been drinking to use other forms of transport, and we actively promote the use of our Reaction Test, available in all our markets. With the per mille limit, it means that shared e-scooters, like other transport, will be available 24/7 for riders in our Norwegian cities.

The cities Oslo, Trondheim, Bergen and Kristiansand have, during 2022, regulated the e-scooter market through tenders. With a limited number of operators in each city who, together with the municipalities, develop shared micromobility, the service gets better and more easily available. The density for each operator is higher and requirements on sustainability, parking solutions and technology can be put on the operators.

Through our service we hope to increase modal shift in Norwegian, Swedish and other European and UK cities where we operate. Shared micromobility decreases car rides in central parts of our towns and cities and is a complement to public transport, for example through the possibility to travel the first and last mile to or from the train or the bus,” says Moe Gjerde.

Related