Get the app
Voi swirl

Choose Country

More languages

(Automatic translations by Google Translate)

Öppet brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth

A woman in a blue dress and black jacket. She is holding a white envelope in both of her hands. Next to her is a red e-scooter with a black helmet and a black bag hanging on its handlebar. In background is a grey stone building.

(scroll for English)

Vi jobbar precis som du för att bidra till Sveriges nationella klimatmål genom att ställa om till hållbara transporter. Vi tror att teknisk innovation gör det möjligt att totalt tänka nytt kring hur vi rör oss i städer och i förlängningen hur staden utformas. Vi är ett ungt, svenskt och snabbväxande företag som både hyllats och kritiserats.

Nu vill du äntligen reglera den bransch som vi varit med att etablera i Sverige. Men trots det vill du inte prata med oss. Så sent som för en vecka sedan tackade du nej till att träffa Nordic Micromobility Association, den branschorganisation som Voi en gång var med och startade. Du verkar inte intresserad men vi vill ändå göra ett försök till att bjuda in till dialog.

Vi vill prata med dig om det nationella parkeringsförbud för elsparkcyklar som du planerar att införa. Vi delar din bild av att det finns utmaningar med elsparkcyklar som behöver hanteras. Branschen behöver regleras men det är olyckligt att du inte försöker ta in flera perspektiv.

Du planerar nu, trots omfattande kritik bland annat från regeringens egen expertmyndighet Transportstyrelsen, införa reglering som Voi uppfattar är förödande för utvecklingen av delad mikromobilitet – elsparkcyklar och andra små uppkopplade fordon – i Sverige. Just möjligheten att snabbt plocka upp och framför allt parkera nära slutmålet har visat sig bidra till en attraktionskraft som stationsbaserade uthyrningssystem saknar. Vägen till tunnelbanan blir kortare och friheten att resa när man vill ökar.

Vi delar uppfattningen att problemen med felparkerade elsparkcyklar måste lösas. Vid en första anblick kan vi förstå att det låter vettigt att begränsa parkering av elsparkcyklar till cykelställ och i särskilda fall utvalda ytor. Problemet är att underlaget som du planerar att ta beslut på saknar en analys av genomförbarheten.

De signaler vi får från lokala tjänstemän, politiker och myndigheter är att det i många kommuner redan finns en brist på cykelställ och de ställ som finns är redan överbelastade. Att inrätta nya dedikerade ytor för att möjliggöra en bra tjänst är en process som tar tid och resurser från kommuner. Du planerar att lägga en administrativ börda på samtliga av Sveriges 290 kommuner trots att de alla har olika utmaningar, förutsättningar och inte minst infrastruktur.

I praktiken riskerar den reglering du nu vill införa att bli en stoppkloss för möjligheten att tänka nytt kring hur vi rör oss i städer med hjälp av delad mikromobilitet. Det är att backa bakåt in i framtiden när vi behöver ta fasta på teknisk utveckling och tänka nytt på riktigt för att minska transporters klimatpåverkan och röra oss mot en alltmer cirkulär ekonomi.

Hundratusentals människor har rest med elsparkcyklarna och många har börjat ändra sina resebeteenden. Delad mikromobilitet stärker kollektivtrafiken och ökar människors möjligheter att resa utan bil i städer och tätorter. Det är inte bara vi som säger det här. IPCC, EU-kommissionen, OECD och International Transport Forum är bara ett urval av organisationer som pratar i samma banor.

Förstå oss rätt; Voi är inte emot lagstiftning. Tvärtom menar vi att delad mikromobilitet är i ett kritiskt behov av nationell reglering men det förslag du planerar att införa är helt fel väg att gå.

Runtom i Europa ser vi att mer än 85 städer har upphandlat delade elsparkcyklar. Vi och flera andra branschaktörer ser med egna ögon hur upphandling bidrar till att skapa ordning. Städerna riggar konkurrensen mot innovation kopplat till exempelvis parkering, säkerhet och hållbarhet där operatörer tävlar om vem som kan leverera bäst lösningar.

Ett av de senaste exemplen är Oslo kommun som nyligen valde ut tre operatörer att samarbeta med. En av vinnarna var Voi vilket till stor del berodde på att vi under flera månader lagt all vår kraft på att utveckla nya tekniska lösningar för att få ordning på parkering. Svenska kommuner saknar idag ordentliga möjligheter att upphandla elsparkcyklar baserat på kvalitativa kriterier och det är ditt ansvar. Nu är det snart val och vi förstår att du känner dig pressad att agera. Men den reglering du planerar att införa är teknikfientlig och bromsar innovation för grön omställning. Det är plakatpolitik där du vill knipa åt elsparkcyklar utan att röra delade elcyklar.

Voi grundades 2018 i Stockholm och har idag 1 000 anställda varav 300 i Sverige som arbetar med att utveckla morgondagens digitala infrastruktur för hållbar mobilitet. Vi är idag en av de största operatörerna inom delad mikromobilitet i Europa. Det förvånar oss att du som infrastrukturminister inte visat större intresse för vad vi gör.

Om du skulle ångra dig och vill prata med oss är det inte för sent. Vårt huvudkontor ligger på Sveavägen, ett stenkast från ditt kontor. Du är alltid välkommen förbi.

Med vänliga hälsningar,

Black signature on white background

Fredrik Hjelm
Vd och medgrundare

Black signature on white background

Christina Moe Gjerde
Nordenchef

Black signature on white background

Tina Ghasemi Liljekvist
Policychef i Sverige

ENGLISH:

Open letter to the Swedish Minister of Infrastructure Tomas Eneroth

Like you, we are working to contribute to Sweden’s national climate goals by readjusting to more sustainable transport methods. We believe that technical innovation makes it possible to completely reimagine how we move around in cities and, in the long run, how cities are designed. We are a young, Swedish, fast-growing company that has received both praise and criticism.

Now, you finally want to regulate the industry which we have been part of establishing in Sweden. Despite that, you don’t want to talk to us. As late as last week, you declined an offer to meet with the Nordic Micromobility Association, the industry’s representative body that Voi was part of initiating. You don’t seem interested in having a conversation, but we still want to invite you to a dialogue.

We want to talk to you about the national parking ban for e-scooters that you are planning to put in place. We share your view that there are challenges related to e-scooters that need to be addressed. The industry is in need of regulation but it’s unfortunate that you’re not trying to take more perspectives into account.

You are now planning, despite heavy criticism from the Government’s own expert authority Transportstyrelsen, to put in place regulations that Voi perceives to be devastating for the evolution of shared micromobility – e-scooters and other lightweight electric vehicles – in Sweden. The ability to quickly pick up and, above all, park a vehicle close to a rider’s final destination has shown to appeal more to people than station-based rental systems. The trip to the subway gets shorter and the freedom to travel whenever you want increases.

We share your view that the issue of wrongly parked e-scooters needs to be solved. At a first glance, we understand that limiting the parking of e-scooters to bicycle racks and, in some cases, specially chosen areas might sound like a good idea. The problem is that the basis on which you are planning to make a decision lacks an analysis of feasibility.

The signals we are getting from local city officials, politicians and authorities are that there’s already a lack of bicycle racks in the municipalities and that existing racks are already overloaded. To arrange for new dedicated spaces that enable a good service is a process that takes time and resources from the municipalities. You are planning to add an administrative burden on all of Sweden’s 290 municipalities despite them having different challenges, conditions and especially infrastructure.

In practice, the regulations that you now want to put in place risk becoming a blocker for the possibility to reimagine how we move around in towns and cities with the help of shared micromobility. It is like moving backwards when instead we need to take hold of the technical development, and really rethink how to reduce the environmental impact of transport and move towards a more circular economy.

Hundreds of thousands of people have travelled on e-scooters in Sweden, and many have changed their travel habits. Shared micromobility strengthens public transport and increases people’s ability to travel in towns and cities without the use of a car. We are not the only ones saying this. The IPCC, the EU Commision, OECD and International Transport Forum are all good examples of organisations that share this view.

To be clear; Voi is not against legislation. On the contrary, we believe that shared micromobility is in critical need of national regulation. But the regulation which you have proposed is the wrong way to go about it.

All around Europe we see that more than 85 cities have introduced tenders for shared e-scooters. We and other industry players can see with our own eyes how tenders contribute to creating order. Cities encourage innovation around parking, safety and sustainability where the operators compete to provide the best solutions.

One of the most recent examples of this is Oslo, which recently chose three operators to collaborate with. Voi was one of the winners, mainly because for months, we put all our efforts into developing new technical solutions to tackle the parking issue. Today, Sweden’s municipalities lack the ability to tender e-scooters based on qualitative criteria and that is your responsibility. We are closing in on the national election and we understand that you feel pressured to act. But the regulation that you plan on putting in place is hostile to technology and slows the innovation enabling the green transition. This is symbol politics, with which you want to impede electric scooters without having to touch shared e-bikes.

Voi was founded in Stockholm in 2018 and today has more than 1 000 employees. 300 of these employees work in Sweden to develop the digital infrastructure for shared mobility of tomorrow. Today, we are one of the largest micromobility operators in Europe. It surprises us that you, the Minister of Infrastructure, hasn’t shown a larger interest in what we are doing.

If you change your mind, and would like to talk to us, it’s not too late. Our headquarters are located on Sveavägen in Stockholm, not far from your own office. Our door is always open to you.

Sincerely,

Fredrik Hjelm
CEO and co-founder

Christina Moe Gjerde
General Manager Nordics

Tina Ghasemi Liljekvist
Senior Public Policy Manager Sweden

Related