Öppet brev till Stockholm stads trafikborgarråd Daniel Helldén

Jun 8, 2022

(scroll for English)

Trafikborgarrådet i Stockholm stad Daniel Helldén meddelade i förra veckan att staden inte kommer att fatta beslut om en upphandling av delade elsparkcyklar innan sommaren. Det går tvärtemot vad Stockholm stad utlovade stockholmarna och branschen redan i december förra året.

När beslutet om upphandling nu skjuts upp blir det högst osäkert om invånare som rör sig i Stockholms olika delar nästa år kommer få bättre tillgång till delade elsparkcyklar. En tjänst som både kan ersätta bilresor och vara ett komplement till kollektivtrafiken.

Det är givetvis svårt för oss operatörer att bedriva en affärsmässig långsiktig verksamhet tillsammans med det offentliga om förutsättningarna med mycket kort varsel förändras. Men i ett större perspektiv handlar detta om Stockholm stads transportomställning och hur snabbt staden ska kunna nå sina klimatmål. Utan beslut om upphandling hamnar Stockholm efter andra stora städer i Europa som satsat på delad mikromobilitet som innebär mer utrymme för invånare, rekreation och grönområden och mindre för bilar och fossila transportmedel.

Nära 90 europeiska städer har redan upphandlat delade elsparkcyklar och många större städer i Europa har annonserat att de kommer genomföra en upphandling av elsparkcyklar under innevarande år (flera av dessa för andra gången). Det rör sig bland annat om Madrid, London, Paris och Rom. I Oslo, och i alla andra storstäder i Norge, avslutades nyligen upphandlingar, medan Stockholm släpar efter.

Varför vänta med en upphandling när vi sedan den 1 februari i år har en riktigt undermålig reglering i Stockholm? Nuvarande reglering är snarlik den typ av reglering Oslo tidigare under året bedömde vara otillfredställande för både kommun, användarna samt mikromobilitetsbranschen i stort, vilket ledde till en upphandling. En reglering som bland annat innebär att användare som bor, studerar eller jobbar utanför stadskärnan har fått betydligt sämre tillgänglighet till delad mikromobilitet än tidigare. Vidare hämnas innovation, möjligheter att investera i långsiktiga lösningar och städers möjlighet till kravställan.

Stockholm stad bör i stället satsa mer på hållbart resande och långsiktiga operatörer genom att gå vidare och genomföra en upphandling som inleds under hösten 2022 likt tidigare kommunicerat. Staden har en möjlighet att bli ledande inom mikromobilitet och påskynda omställningen för en mer grön och transporteffektiv stad. Under förra året genomfördes 26 miljoner resor och det kördes närmare 48 miljoner resta kilometer med delade elsparkcyklar i Sverige vilket visar att mer hållbar mobilitet efterfrågas.

Vi operatörer bygger just nu tillsammans med flera städer i Europa upp den infrastruktur som bidrar till ett mer hållbart sätt att resa, i kombination med kollektivtrafik. Vi måste tänka nytt kring mobilitet även i Stockholm för att vi ska uppnå klimatmålen. Men som det ser ut nu tappar Stockholm tempo i transportomställningen jämfört med många städer i Europa.

Vi vill därför uppmana Stockholms stad att infria löftet om att ta ett beslut om en tjänstekoncessionupphandling av delad mikromobilitet innan sommaren, och inte skjuta detta beslut på framtiden. Låt oss därför hålla de tidigare uppsatta tidsramarna, ta ansvar och inte skjuta ett beslut till efter valet.

Tina Ghasemi Liljekvist, Policychef Sverige, Voi

Dan Nerén, Policychef Norden, Tier

ENGLISH:

Open letter to Stockholm’s traffic mayor Daniel Helldén

The traffic mayor in Stockholm Daniel Helldén announced last week that the city will not make a decision on a tender process for shared e-scooters before the summer. This goes against the promise that the city of Stockholm gave the industry in December last year.

Now when the decision about a tender process has been postponed it is highly uncertain if the people living and travelling in different parts of Stockholm will have better access to shared e-scooters next year. A service that can both replace car trips and be a complement to public transport.

Of course it is hard for us, the operators, to conduct long term business operations together with the public if the conditions are changed with very short notice. Looking at the bigger picture this is about Stockholm’s modal shift and how fast the city will be able to reach its environmental goals. Without a decision on a tender, the city of Stockholm will be left behind all other big cities in Europe that are investing in shared micromobility which means more space for the inhabitants, recreation and greenery and less space for cars and fossil-fueled transports.

Close to 90 cities and towns have already done a tender for shared e-scooters and many of the bigger cities in Europe have announced that they will do a tender for e-scooters this year (for many of these cities this will be the second time). These are, among others, Madrid, London, Paris and Rome. In Oslo and all other major cities in Norway, the tender processes were just finalised, while Stockholm is lagging behind.

Why wait with a tender when we since 1 February this year have had really poor regulations in Stockholm? The current regulation is similar to the regulations that Oslo earlier this year deemed as unsatisfactory for both the municipalities, the users and the micromobility industry as a whole, which lead to a tender. A regulation that means that users that live, study or work outside the city centre have got significantly worse access to micromobility than before. Further, this inhibits innovation, the possibility to invest in long term solutions and cities’ possibility to set up requirements.

Stockholm should invest more in sustainable travelling and long term operators by going forward and carrying through a tender process that starts during autumn 2022 as previously stated. The city has a possibility of being a leader when it comes to micromobility and accelerate the conversion to a more green and transport efficient city. During last year there were 26 million trips made and close to 48 million kilometres travelled with shared e-scooters in Sweden which shows a request for more sustainable mobility.

Us operators are now, together with multiple cities in Europe, building the infrastructure that contributes to a more sustainable way of travelling, in combination with public transport. We have to rethink the mobility in Stockholm for us to be able to reach our environmental goals. But now it looks like Stockholm is slowing down in the conversion of transport compared to many other cities in Europe.

This is why we want to urge the city of Stockholm to fulfil its promise to make a decision on doing a tender of shared micromobility before summer, and not postpone this decision to the future. Let us hold the previously stated timeframe, take responsibility and not postpone a decision until after the election.

Tina Ghasemi Liljekvist,

Senior Public Policy Manager Sweden, Voi technology

Dan Nerén,

Senior Public Policy Manager Nordics, TIER Mobility


Related posts

All posts

Discover the Fun of Riding Together - Voi Introduces "Group Ride" Feature

1 / 3