Get the app
Voi swirl

Choose Country

More languages

(Automatic translations by Google Translate)

Säkerhetsevent i Stockholm i linje med nollvision för olyckor

Säkerhetsevent i Stockholm i linje med nollvision för olyckor

(scroll for English)

Den 10 juni arrangerade vi ett säkerhetsevent på Medborgarplatsen i Stockholm. Initiativet med säkerhetsevent är en del av vår säkerhetskampanj som lanserades inför sommaren med fokus på nollvisionen för olyckor. Eventet var öppet för allmänheten och besökare fick möjlighet att i en avskild miljö lära sig allt om säker körning av elsparkcyklar. Folksams forskare Helena Stigson närvarade för att talade om vikten av att aldrig köra berusad.

“Delade elsparkcyklar är en ny tjänst med många nya användare. På sommaren ökar användningen av elsparkcyklar och därför lanserade vi nyligen en säkerhetskampanj som lyfter vad användarna ska tänka på. Genom vårt säkerhetsevent i Stockholm visar vi på plats hur man ska göra och inte göra, samt lyfter våra digitala funktioner för ökad säkerhet såsom vår digitala körskola och det så kallade nybörjareläget på appen. Den absoluta majoriteten av våra användare beter sig redan ansvarsfullt i trafiken och följer trafikregler. Men en olycka är en för mycket,” säger Christina Moe Gjerde, Nordenchef på Voi.

Under förra året genomfördes runt 5 miljoner resor av över 350 000 användare i Stockholm. Vi ser en stor potential i att möjliggöra för Stockholmare att välja bort bilen och tjänsten är också ett komplement till kollektivtrafiken, för resorna första och sista biten till olika platser.

Vid eventet i Stockholm deltog Helena Stigson, forskare från Folksam, som stod bakom en rapport sommaren 2021 om olycksfall med elsparkcyklar.

”Vi vet att merparten av olyckorna sker nattetid och under helger. Därför är det glädjande att Voi liksom andra uthyrare har begränsat hastigheten nattetid. Att Vois användare dessutom behöver genomföra ett reaktionstest innan man kan låsa upp elsparkcykeln är ett steg i riktningen för att motverka alkoholrelaterade olyckor,” säger Helena Stigson, forskare på Folksam.

Nollvisionsmål för olyckor och årlig säkerhetsrapport

Vi har ett nollvisionsmål, vilket innebär att vi arbetar för att eliminera alla allvarliga skador och dödsfall kopplade till vår tjänst fram till 2030. Som en operatör inom delad mikromobilitet tar vi ansvar för de olyckor och skador som vår tjänst kan orsaka. Förra våren släpptes den första säkerhetsrapporten från Voi och en ny kommer att publiceras under 2022.

Hastighetsbegränsning, reaktionstest och datorseende

I samarbetet mellan kommuner och Voi har utvalda gator med många gångtrafikanter identifierats som låghastighetszoner i de flesta städer där Voi är verksamma. Det innebär att när en elsparkcykel åker in på någon av gatorna så begränsas hastigheten via geofenrcing automatiskt från lagstadgade 20 km/h till gånghastighet; 6 km/h.

På kvällar och nätter inför och helger sänks också hastigheten från 20km/h till 15km/h. Då aktiveras också ett reaktionstest i appen för att hindra att folk kör berusade. Användare som misslyckas med reaktionstestet uppmanas att ta taxi.

Under våren har elsparkcyklar från Voi med datorseende (computer vision), i samarbete med Drover AI, testats på utvalda marknader för att motverka dålig parkering och åkande på trottoaren.

Lär användare om trafikregler genom digital trafikskola

Personer som ännu inte har testat att åka elsparkcykel och som vill lära sig mer om trafikregler och säkerhet uppmuntras att genomföra den digitala trafikskolan RideLikeVoila.com. Trafikskolan är framtagen med NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) och har redan utbildat över en halv miljon användare i Europa. Nya användare av delade elsparkcyklar kan också välja en lägre maxhastighet i appen så länge man önskar det.

ENGLISH:

Safety event in Stockholm in line with zero vision for accidents

On 10 June we arranged a safety event on Medborgarplatsen in Stockholm. The initiative with safety events is a part of our safety campaign that was launched ahead of the summer with focus on our Vision Zero for accidents. The event was open for the public and visitors got the opportunity to learn about how to ride e-scooters in a safe way in a separated area. Folksam’s scientist Helena Stigson was present to talk about the importance of never riding an e-scooter under the influence.

“Shared e-scooters is a new service with many new users. In the summer the usage of e-scooters increases and thus we recently launched a safety campaign focusing on what riders should think of. Through our safety event in Stockholm we show, on site, what to do and not do. We also showcase our digital functions for increasing safety like our digital traffic school and the beginner’s mode in the app. The vast majority of the riders already behave in a responsible way in traffic and follow the rules. But one accident is one too many,” says Christina Moe Gjerde, General Manager Nordic at Voi.

Last year around 5 million rides were done by more than 350,000 riders in Stockholm. We see a great potential in making it possible for Stockholm residents to opt out of using the car and our service furthermore complements public transport, for first and last mile travelling to various locations.

At the event in Stockholm Helena Stigson, a scientist from Folksam, who wrote a report in the summer of 2021 on e-scooter accidents, participated.

”We know that most e-scooters accidents take place at night and during weekends. Thus it is positive that Voi and other operators lower the speed at night. The fact that Voi users also have to carry out a reaction test before they can use the e-scooters is a step in the right direction to prevent drunk riding accidents,” says Helena Stigson, scientist at Folksam.

Zero vision target for accidents and yearly safety report

We have a vision zero target where we work to eliminate all serious and fatal accidents related to our service by 2030. As an operator within shared micromobility we take responsibility for the accidents and damage related to our service. Last spring Voi’s first safety report was published and a new one will be published during 2022.

Slow Speed Zones, Reaction Test and Computer Vision

Municipalities and Voi cooperate to choose which popular pedestrianised streets that will become Voi’s designated Slow Speed Zones. When a vehicle enters a Slow Speed Zone, the e-scooter speed is automatically reduced from the statutory 20km/h to a much slower walking speed of 6km/h.

On evenings and nights before and during weekends the speed is reduced from 20km/h to 15km/h. During these hours Voi’s in-app Reaction Test is also activated in order to prevent intoxicated driving. Riders who fail the test are advised to take alternative modes of transport.

During spring Voi e-scooters with computer vision, in cooperation with Drover AI, have been tested on selected markets to prevent bad parking and pavement riding.

Digital traffic school

Those who have not used e-scooters before are advised to go through Voi’s digital traffic school RideLikeVoila.com. More than 600,000 riders in Europe have already completed the traffic school. Beginners can also opt to activate Beginner’s mode in the app, which automatically lowers the lower maximum speed to 15km/h for as long as they like.

Related