Get the app
Voi swirl

Choose Country

More languages

(Automatic translations by Google Translate)

Voi del av pilotprojekt för mobilitetshubbar med Region Stockholm – lansering i Upplands Väsby

Voi del av pilotprojekt för mobilitetshubbar med Region Stockholm – lansering i Upplands Väsby

(scroll for English)

Voi:s tjänst för delade elsparkcyklar lanseras i Upplands Väsby, som en del av kommunens och Region Stockholms pilotprojekt med mobilitetshubbar. I samarbete med kommunen vill Voi bidra med ett hållbart och säkert transportalternativ för resor. Delade elsparkcyklar ska kunna ersätta bilresor och samtidigt vara ett komplement till kollektivtrafiken för pendlare. Andra företag som ingår i pilotprojektet kommer att erbjuda uthyrning av el-lastcyklar och leveranstjänster som hämtning av paket.

“Genom mobilitetshubbarna kan invånarna i Upplands Väsby välja hållbara transportlösningar med elsparkcyklar och andra tjänster vid särskilda platser,” säger Christina Moe Gjerde, Nordenchef på Voi.

Voi:s elsparkcyklar kommer att finnas vid 12 mobilitetshubbar i kommunen. Voi kommer även ställa ut parkeringsställ som en del av mobilitetshubbarna. Detta för att främja god parkering i staden. Elsparkcyklarna kommer endast kunna parkeras vid mobilitetshubbarna.

English:

Voi part of pilot project for mobility hubs with Region Stockholm – launch in Upplands Väsby

Voi:s service with shared e-scooters is launched in Upplands Väsby, north of Stockholm, as a part of that municipality’s and Region Stockholm’s pilot project with mobility hubs. In cooperation with the municipality Voi will contribute with a sustainable and safe transport alternative. Shared e-scooters shall be able to replace car rides and complement public transport. Other companies in the pilot project will offer shared cargo bikes and last-mile logistics services.

“Through the mobility hubs the citizens of Upplands Väsby can choose sustainable transport solutions with e-scooters and other services at certain spots,” says Christina Moe Gjerde, General Manager Nordics at Voi.

Voi’s e-scooter will be available at 12 mobility hubs in the municipality. Voi will furthermore place parking racks at the mobility hubs to promote good parking in the municipality. The e-scooters can only be parked at the mobility hubs.

Related