BRUKERAVTALE OG VILKÅR FOR BRUK AV VOI SINE TJENESTER

Denne avtalen («Avtalen») fastsetter de rettslig bindende vilkårene for Din bruk av Tjenestene levert av Voi Technology Norway AS, organisasjonsnummer 921 825 749, («Voi» eller «Vi»). Formålet med Avtalen er å regulere Tjenestene som tilbys av Voi, som er å tilby Deg («Du» «Deg») bruk av elektriske scootere etter at Du har registrert Deg i Voi-Appen.

Definisjoner

I denne Avtalen har følgende ord og begreper forstås slik:

«Insentiverte parkeringssoner» betyr områdene som er definert og utpekt i Voi-Appen der parkering er insentivert (f. eks ved hjelp av Voi Credits).

«Påbudte Parkeringssoner» betyr områdene som er definert og utpekt i Voi-Appen der Du må midlertidig parkere og deaktivere Kjøretøyet.

Forbudssoner” betyr områdene som er definert og utpekt i Voi-Appen der Kjøretøyene ikke kan deaktiveres. Ettersom Du ikke kan reaktivere et Kjøretøy når det har blitt deaktivert i et slikt område bør Du så langt det lar seg gjøre unngå et slikt område fordi manglende overholdelse kan resultere i ekstra kostnader.

«Operativ Sone» betyr områdene definert og utpekt i Voi-Appen der Kjøretøyene kan aktiveres, brukes, midlertidig parkeres og deaktiveres.

Personvernerklæring” betyr personvernerklæringen om Vois behandling av personopplysninger, tilgjengelig på www.voiapp.io/legal/privacypolicy.txt.

Kjøretøy” betyr Vois elektriske kjøretøy, for eksempel el-sparkesykler eller el-sykler.

Tjenester” betyr bruk av Kjøretøy, Nettsiden, Voi-Appen og tilhørende tjenester som beskrevet på Nettsiden og i Voi-Appen, og gjort tilgjengelig gjennom Nettsiden eller Voi-Appen, sammen med andre relaterte utstyrstjenester og informasjon gjort tilgjengelig av Voi.

Voi-Appen” betyr Vois proprietære programvare tilgjengelig via datamaskin eller en mobil enhet, som kan gi Deg tilgang til Kjøretøyet.

«Voi-Credits» har betydningen som fremgår av punkt 2.7.

«Voi-Pass»  betyr retten til å bruke Tjenesten gjennom enten et abonnementsbasert kjøp (f.eks. månedskort) eller kjøp for en bestemt tidsperiode (f.eks. 24-timers kort), som nærmere beskrevet i Voi-Appen. Voi Pass kan være tilgjengelig i ulike versjoner:

  • (“Voi Pass med frie opplåsningsavgifter”) gir ubegrenset gratis opplåsning av Kjøretøyene våre samt bruk av Tjenesten som beskrevet i Voi-Appen og underlagt begrensninger i Avtalen (ekskludert bestemmelsen om rimelig bruk under avsnitt 1.6. nedenfor).

  • (“Tidsbegrensede Voi Pass”) tillater bruk av Tjenesten som beskrevet i Voi-Appen og underlagt begrensninger i Avtalen (inkludert bestemmelsen om rimelig bruk under avsnitt 1.6. nedenfor).

Nettsiden” betyr Voi-nettsiden www.voi.com.

1. Generelt

1.1 Partene i Avtalen

Du og Voi er de eneste partene i denne Avtalen. Du er den eneste brukeren av Tjenestene, og Du må ikke la noen andre bruke Kjøretøyet.

1.2 Registrering av konto

For å bruke Tjenestene, må Du registrere en konto i Voi-Appen. Du må følge instruksjonene gitt under registreringsprosedyren og oppgi korrekt informasjon. Du må ikke bruke Tjenestene uten en korrekt registrering. Du kan bare registrere én konto for Deg og skal kun foreta en registrering. Du skal sørge for at ingen andre enn Deg benytter seg av Din registrering, særlig med hensyn til bruk av Kjøretøy. Hvis Du blir klar over en risiko for at andre bruker Din registrering eller kan bruke Din registrering, for eksempel fordi Din datamaskin eller mobile enhet, som Du har tilgang til Kjøretøyet gjennom, har blitt stjålet, skal Du informere Voi så snart som mulig i samsvar med Avsnitt 8.

1.3 Vois Tjenester

Voi skal gi Deg muligheten til å bruke Voi-Appen for å finne, aktivere, bruke og deaktivere et Kjøretøy hvis det er et Kjøretøy tilgjengelig. All tilgjengelighet vises i Voi-Appen. Siden det er et begrenset antall Kjøretøy kan ikke Voi love at Du alltid vil finne et Kjøretøy innenfor en avstand som er praktisk for Deg eller at Du finner et Kjøretøy i det hele tatt (se Avsnitt 1.5 under).

1.4 Dine ansvarsområder og krav til bruk av Tjenestene

Du må være minst 16 år for å bruke Tjenestene som tilbys. Håndtering eller bruk av Kjøretøyene er uttrykkelig forbudt for personer under 16 år. Hvis Du tillater at noen andre bruke et Kjøretøy ved for eksempel å aktivere det via kontoen Din, er Du ansvarlig for all misbruk.

Du må være fysisk skikket og ha tilstrekkelig kompetanse til å bruke Kjøretøyet, særlig med tanke på deltakelse i trafikkbildet og overholdelse av trafikkregler og forskrifter.

Du er ansvarlig for å tilpasse kjøringen Din til ytre omstendigheter og for å avgjøre Din generelle evne, medisinske tilstand, værforhold (herunder regn, tåke, snø, hagl, is, varme eller tordenvær), og/eller andre faktorer som kan utgjøre en risiko for bruk av et Kjøretøy. Du må treffe Din beslutning om og hvordan Du bruker et Kjøretøy avhengig av vær, trafikk eller andre forhold, usikkerhet eller andre faktorer, og må justere, tilpasse og beregne hastighet, kjøreatferd og bremseavstand. På grunn av omstendighetene kan det også være tilrådelig å avstå fra enhver bruk av et Kjøretøy i det hele tatt.

Du skal utføre en grunnleggende sikkerhetssjekk av Kjøretøyet før Du tar det i bruk. Dette gjøres med en visuell sjekk, en sjekk av batterikapasiteten (se Avsnitt 1.5 nedenfor) og en kontroll av bremsenes funksjonalitet. Du må ikke bruke Kjøretøyet hvis det er noen merkbare problemer (for eksempel synlige skader på Kjøretøyets hjul, bremser, lys eller ramme, problemer med batterinivået, tegn på uvanlig eller overdreven slitasje av noe slag eller annen visuell skade på Kjøretøyet eller noen feil på bremsene). Hvis Du oppdager slike problemer med Kjøretøyet, må Du ikke bruke Kjøretøyet. Vi setter pris på om Du gir Oss beskjed om slike problemer i samsvar med Avsnitt 8 nedenfor.

Et Kjøretøy er et elektrisk kjøretøy som krever at det håndteres på en trygg og forsiktig måte.

Angående Voi Pass: (i) bruken av et Voi-Pass kan være begrenset til landet eller den Operative Sonen der Voi-Pass er kjøpt, som nærmere beskrevet i Voi-Appen, og (ii) du har ikke retten til å anvende punkt 2.2 og 2.7 under (rabatter og kampanjekoder) på Tjenesten når du bruker et Voi Pass.

1.5 Tilgjengelighet av Tjenestene

Kjøretøy er ikke tilgjengelig til enhver tid, selv innenfor de Operativ Sonene på grunn av følgende.

Tilgjengeligheten kan variere innenfor og mellom ulike Operative Soner på grunn av høy etterspørsel.

Tilgang til Tjenestene kan være begrenset i noen Operative Soner hvis dette er nødvendig for å sikre Din eller Kjøretøyenes sikkerhet, for eksempel hvis det er en demonstrasjon som forårsaker trafikkproblemer eller hvis værforholdene er dårlige eller lignende. Vennligst merk at Voi kun har rett til å begrense tilgangen til Kjøretøy, men har ikke noen plikt, med mindre slike forpliktelser pålegges av politimyndigheter eller lignende. Avsnitt 1.4 forblir upåvirket. Full tilgang til å bruke et Kjøretøy kan også være begrenset på grunn av andre årsaker som for eksempel saktesoner (dvs. når hastigheten senkes automatisk av Oss på grunn av fartsgrenser i for eksempel fotgjengerområder).

Batterinivået kan påvirke tilgjengeligheten i samsvar med det følgende:

Batterinivået til det aktuelle Kjøretøyet er beskrevet i Voi-Appen. Det er ditt ansvar å sjekke batterinivået i Kjøretøyet for å forsikre at det er tilstrekkelig før Du bruker Kjøretøyet.

Gjenværende batterinivå i Kjøretøyet vil avta med bruk av Kjøretøyet, og operative evner samt hastighet kan reduseres eller opphøre i sin helhet når batterinivået synker.

Hvor raskt batterinivået reduseres kan variere fra tid til annen på grunn av ulike faktorer som tilstanden til Kjøretøyet og batteriet, værforhold, veiforhold, Din bruk av Kjøretøyet og/eller faktorer er utenfor Vår kontroll. Det er derfor ikke mulig å relatere et bestemt batterinivå til en viss avstand Kjøretøyet vil være i stand til å dekke. Hvis Du ikke er sikker på om batterinivået er tilstrekkelig å nå ditt reisemål rådes Du til å revurdere Din påtenkte bruk av Kjøretøyet.

1.6 Din bruk av Tjenestene

Forskjellige Operative Soner. Du skal bare aktivere, bruke, midlertidig parkere og deaktivere et Kjøretøy i den Operative Sonen der Kjøretøyet ble aktivert. Den korrekte Operative Sonen vises i Voi-Appen og må sjekkes før Du aktiverer et Kjøretøy.

Aktivering, bruk og midlertidig parkering av Kjøretøy. For å bruke et Kjøretøy, må Du aktivere et Kjøretøy gjennom Voi-Appen. Du trenger Internett-tilkobling for å gjøre dette, og det er ditt ansvar å sikre at Din mobile enhet som Du kan få tilgang til Kjøretøyet igjennom fungerer som det skal, og at Du har internettilgang.

Etter aktivering av Kjøretøyet starter leieperioden og fortsetter til Kjøretøyet er deaktivert. Du kan midlertidig parkere Kjøretøyet når som helst gjennom Voi-appen, og er i slike tilfeller ansvarlig for å reaktivere Kjøretøyet igjen. Leieperioden vil fortsette mens Kjøretøyet midlertidig er parkert.

Den maksimale leieperioden er 1 time, hvoretter turen vil bli avsluttet av Voi, og på dette tidspunktet må Du sørge for at Kjøretøyet er parkert i samsvar med denne Avtalen..

Du samtykker til å bruke og midlertidig parkere Kjøretøyet i samsvar med alle lokalt gjeldende lover herunder lokale trafikkregler og/eller andre lokale reguleringer, og Du vil i tillegg til enhver tid bruke Kjøretøyet med respekt for fotgjengere, eiendom og trafikk, for eksempel i form av (der det er tillatt av lokal lovgivning) kjøre i sykkelfelt og ikke på fortauet, holde ganghastighet når du kjører i fotgjengerområder etc.

Sikkerhetstiltak ved bruk av et Kjøretøy Du må bruke Kjøretøyet på en sikker måte og ta nødvendige forholdsregler for å unngå, blant annet, ulykker og skader på personer og eiendom. Slike sikkerhetstiltak inkluderer, men er ikke begrenset til følgende:

Å ikke bruke Kjøretøyet mens Du bærer noen gjenstander som kan hindre Din evne til å trygt bruke Kjøretøyet, inkludert men ikke begrenset til, ryggsekker, vesker, kofferter eller pakker som ikke er passende i størrelse eller vekt.

Å kun bruke Kjøretøyet selv. For å unngå tvil, har Du ikke lov til å bære en annen person, barn eller et dyr på Kjøretøyet.

Å aldri overstige den maksimale vekten på 100 kg (kilo) ved bruk av Kjøretøyet. Den maksimale vekten inkluderer alle varer Du bærer i samsvar med denne Avtalen.

Å ikke bruke noen mobile enheter, inkludert men ikke begrenset til, telefoner, tekstmeldingsenheter, mediespillere eller andre enheter mens Du kjører et Kjøretøy som kan distrahere Deg eller hindre Deg i å bruke Kjøretøyet på en sikker måte. Dersom Du velger å feste en mobil enhet til Kjøretøyet, inkludert telefonholderen, er Du innforstått med og sier deg enig i at: (i) Du gjør dette på egen risiko, og (ii) Voi ikke skal holdes ansvarlig for tap eller skade på mobile enheter som faller av Kjøretøyet, inkludert telefonholderen.

Å ikke bruke et Kjøretøy under påvirkning av alkohol, narkotika, medisinering, eller andre stoffer som kan svekke Din evne til å trygt bruke et Kjøretøy.

Å bruke hjelm med CE-standard, tilsvarende eller en høyere standard med riktig størrelse, montert og festet i henhold til produsentens instruksjoner og alle andre egnede verneutstyr ved bruk av Kjøretøyet.

Å aldri bruke Kjøretøyet for konkurranser, løp eller liknende arrangementer, inkludert både profesjonelle og ikke-profesjonell stunt- eller triksekjøring.

Parkering og deaktivering av Kjøretøy. Du er ansvarlig for parkering og deaktivering av Kjøretøyet når Du har fullført Din bruk.

Kjøretøyet må være parkert og deaktivert i lovlige områder, det vil si at Kjøretøyet ikke kan være parkert eller deaktivert i noen Forbudssone, på privat eiendom, i et avlåst område/ikke-offentlig rom eller i konflikt med lokale trafikkregler og/eller annet rettslig regelverk. Når Vi betrakter et Kjøretøy som tapt eller stjålet, gjelder vilkårene i Avsnitt 1.7.

Du skal verken parkere, midlertidig parkere eller deaktivere et Kjøretøy der det er en økt risiko for at Kjøretøyet kan pådras skader. Når deaktivert og parkert, må Kjøretøyet være i et synlig område.

Du samtykker til å parkere Kjøretøyet i samsvar med lokalt gjeldende lover og forskrifter, og Du vil i tillegg og til enhver tid parkere Kjøretøyet med respekt for fotgjengere, eiendom og trafikk, ved å minimum forsikre Deg om følgende (der det er tillatt av lokal lovgivning): (i) at Kjøretøyet er parkert på et fortau nært langsmed en vegg, i forlengelsen av/ forbindelse med et sykkelstativ/parkeringsstativ (ii) at Kjøretøyet står på en stødig måte på sykkelstøtten, og (iii) at Kjøretøyet ikke blokkerer noen innganger, ramper, busstopp, fotgjengeroverganger eller på noen annen måte blokkerer eller hindrer tilsvarende fasiliteter.

Voi kan fra tid til annen tilby insentiver hvis Du midlertidig parkerer eller deaktiverer et Kjøretøy i Insentiverte Parkeringssoner og/eller kreve at Du midlertidig parkerer eller deaktiverer i en Påbudt Parkeringssone.

Du skal ta et bilde av Kjøretøyet Du brukte i forbindelse med parkering på slutten av turen Din. Bildet skal tydelig vise at Du har parkert Kjøretøyet i samsvar med dette kapittel 1. Bildet skal tydelig vise hele Kjøretøyet og skal ikke være uskarpt eller på annen måte uklart. Vi forbeholder Oss retten til å lagre dette bildet for den hensikt å (i) tilby Deg insentiver som beskrevet ovenfor eller (ii) forsikre Oss om at Du har parkert i samsvar med dette kapittel 1 Lagring av bilde kan også skje på bakgrunn av de formål som er angitt i Vår Personvernerklæring.

Hvis Du har parkert eller deaktivert Kjøretøyet i en Forbudssone eller på annen måte utenfor en Operativ Sone, kan Du kanskje ikke reaktivere det igjen.

Korrekt bruk av Tjenestene Du skal returnere Kjøretøyet til Voi i samme stand som det ble utleid og Kjøretøyet må være egnet for umiddelbar bruk av andre brukere, med forbehold for normal slitasje og med unntak for lavt batterinivå.

Du skal aldri tukle med Voi-Appen eller Kjøretøy på noen måte eller av noen grunn.

Du er og holdes økonomisk ansvarlig for eventuelle tap påført Voi knyttet til Din bruk av Tjenestene, men ikke dersom du ikke har handlet uaktsomt. Dette inkluderer eventuelle indirekte tap som tap av inntekt på grunn av kjøring uten betaling, på grunn av tukling med Kjøretøyet, samt dersom et Kjøretøy blir uegnet for bruk av andre brukere.

Vilkår for bruk av Tjenestene. Du skal kun bruke Tjenestene i samsvar med, og for de formål som er beskrevet i, denne Avtalen. Du skal bare bruke Tjenestene for Dine egne private formål, for eksempel kan du ikke dele Voi-Passet ditt med andre. Det er ikke tillatt å videreselge eller på annen måte bruke tjenestene til kommersiell transport av varer eller tjenester, for eksempel som bud eller til matlevering. Du skal ikke bruke Tjenestene eller la andre bruke Tjenestene for illegale eller uetiske formål,

Ansvarlig bruk av Tidsbegrensede Voi Pass. Bruk av Tidsbegrensede Voi Pass er begrenset i henhold til følgende:

(a) Bruk er begrenset til 45 minutter per tur. Dersom bruken av et Kjøretøy ikke avsluttes innen 45 minutter, vil du bli belastet per minutt som overstiger de første 45 minuttene av en tur på betal-per-tur basis i samsvar med avsnitt 2.1, avsnitt 1 nedenfor.

(b) Voi forbeholder seg retten til å deaktivere og sperre ditt Tidsbegrensede Voi Pass og konto om Du overskrider ni (9) turer eller totalt 200 minutters bruk i løpet av en dag med ditt Tidsbegrensede Voi Pass. Hvis slike tiltak iverksettes, kommer Voi til å tilbakebetale Deg for resterende ubrukt tid av Ditt Tidsbegrensede Voi Pass. Ved første tilfellet av brudd på dette vilkåret, punkt (b) vil Voi varsle Deg om overtredelsen. Om Du etter et slikt varsel fortsetter med overtredelse av punkt (b), kommer Voi til å, uten videre beskjed og med umiddelbar virkning, deaktivere eller sperre Ditt Tidsbegrensede Voi Pass i samsvar med punkt 1.10. Dersom vi gjør dette, vil vi refundere Deg for all ubrukt tid på forhåndskjøp av Voi Pass.

1.7 Tapt eller stjålet Kjøretøy

Du er ansvarlig for å deaktivere og parkere et Kjøretøy i en Operativ Sone. Du kan ikke på noen måte låse eller gjemme Kjøretøyet med mindre Kjøretøyet er aktivert. Hvis Du ikke deaktiverer eller parkerer et Kjøretøy i en Operativ Sone og innenfor den maksimale leieperioden som er angitt i Avsnitt 1.6 ovenfor, kan Du bli ansvarlig for et tapt eller stjålet Kjøretøy i henhold til følgende.

Voi har rett til å belaste Deg 250 NOK i tilfelle Kjøretøyet anses som forlatt, det vil si den maksimale leieperioden som er angitt i Avsnitt 1.6 ovenfor (1 time) er overskredet og Vi ikke kan oppdage forsøk på å låse Kjøretøyet eller forespørsler fra Deg om å avslutte turen.

Et Kjøretøy som er aktivert av Deg kan anses som tapt eller stjålet hvis (i) Kjøretøyets GPS-enhet er deaktivert med vilje, (ii) Kjøretøyet beveger seg etter deaktivering og Voi har grunn til å tro at en slik bevegelse ikke var forårsaket av en annen bruker eller en autorisert tredjepart, eller (iii) det etter Vois rimelige oppfatning foreligger andre fakta og omstendigheter som antyder at et Kjøretøy har blitt tapt eller stjålet.

Hvis Voi med rimelighet anser et Kjøretøy som tapt eller stjålet, skal Voi har myndighet til å gjennomføre alle hensiktsmessige tiltak for å gjenfinne Kjøretøyet, eller, hvis det viser seg å være umulig, å kreve kompensasjon for tapet av Kjøretøyet. Dette inkluderer, uten begrensning, å involvere det lokale politiet og/eller Vois forsikringsselskap, en fremme en anmodning om informasjon fra Deg, eller, hvis tapet skyldes Din uaktsomhet, holde Deg ansvarlig for tapet som oppstår følge av tapet av Kjøretøyet.

1.8 Ulykker, forsikring og andre hendelser

Du må rapportere enhver ulykke, krasj, skade, personskade, stjålet eller tapt Kjøretøy eller andre lignende hendelser til Voi så snart som mulig i samsvar med Avsnitt 8 nedenfor. Dersom det oppstår en ulykke, vil Voi sette pris på om Du kan prøve å samle bevis, hvis mulig, for eksempel ved å ta bilder eller ved å identifisere mulige vitner, i samsvar gjeldende lovgivning (inkludert, men ikke begrenset til personvernlovgivningen).

Hvis en hendelse involverer tredjeparters personskade, skade på eiendom eller annen skade på tredjepart, skal Du rapportere hendelsen til den lokale politistasjonen så snart som mulig. Dette gjelder også hvis Kjøretøyet blir stjålet mens det er aktivert av Deg. På anmodning fra Voi og i henhold til gjeldende lokal lovgivning, vil Du gi Voi alle dokumenter fra det lokale politiet og samarbeide med Voi og/eller Vois forsikringsselskap.

Forsikring: Voi besitter et tredjepartsansvar og har tatt ut skadeforsikring for alle brukere som benytter våre kjøretøy. Kostnaden for forsikringen er automatisk inkludert i prisen for bruk, og det finnes ikke noe alternativ uten forsikring. Vois forsikringsdekning er underlagt vilkårene og begrensningene som er angitt i den relevante forsikringen. Du finner mer informasjon om forsikringene våre her: https://www.voi.com/insurance-certificates/.

1.9 Overholdelse av lokale lover og forskrifter

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, godtar Du til enhver tid å bruke Tjenestene i samsvar med lokalt gjeldende lover, forskrifter og regler. Du forstår at Du er ene og alene ansvarlig for eventuelle brudd på lover, forskrifter og regler i forbindelse med Din bruk av Tjenestene.

1.10 Skadesløsholdelse, skader og deaktivering/suspensjon av kontoen Din samt avgifter

Vi forbeholder Oss til enhver tid retten til å belaste Deg med 250 NOK når Du har brutt dette kapittel 1. Hvis Vois tap overstiger 25 NOK, forbeholder Voi seg retten til å kreve kompensasjon for det faktisk påløpte tapet. Vi vil i rimelig utstrekning minne Deg på en feilparkering (i strid med dette kapittel 1) før vi belaster deg ovennevnte beløp. I tillegg til det som er nevnt ovenfor, forstår Du at eventuelle avgifter, bøter eller annen betaling pålagt Voi eller skader påført Voi på grunn av en uaktsom svikt av Deg i å overholde Avsnitt 1 skal kompenseres av Deg til Voi.

Vi forbeholder Oss til enhver tid retten til å deaktivere eller suspendere kontoen Din og, hvis aktuelt, Ditt Voi Pass, eller Begrense bruken Din av Tjenestene der Vi, etter Vår vurdering, mener at Du har brutt vilkårene i dette kapittel 1 eller bruken din i vesentlig grad avviker fra et normalt bruksmønster. Ved gjentatte brudd bestemmelsene om ansvarlig bruk av tjenesten (se punkt 1.6) forbeholder Voi seg retten til å varsle Deg og blokkere Din konto eller til å begrense Din bruk av Tjenestene med umiddelbar effekt.

Du erkjenner at Du er ansvarlig for kjøringen Din, og at Du bare kan kreve kompensasjon fra Oss for skader forårsaket av Kjøretøyet, ikke forårsaket av kjøringen Din.

2. Betaling og kreditt

2.1 Priser og avgifter

Leien av Kjøretøyet er på en (a) betal-per-tur basis, (b) etter å ha kjøpt et Voi Pass, eller (c) i samsvar med gjeldende priser fastsatt i Voi-Appen. I alle tilfeller kan priser, avgifter og andre mulige kostnader være underlagt skatter og andre lokale avgifter, som kan bli belastet og samlet inn av Voi. Du bør alltid sjekke priser, avgifter og andre mulige kostnader i Voi-Appen før Du aktiverer et Kjøretøy.

Voi forbeholder seg retten til å reservere 50 NOK direkte fra ditt kredittkort i forbindelse med Din bruk av Kjøretøyet, når Du oppretter Din konto og når Du legger til en ny betalingsmåte. Dette reserverte beløpet vil bli brukt til å betale Din tur som Du ble belastet for eller i forbindelse med Din neste tur etter å ha opprettet brukerkonto eller når Du legger til en ny betalingsmåte. Hvis det fulle reserverte beløpet ikke brukes i løpet av Din neste tur, vil det reserverte beløpet bli utlevert umiddelbart etter turen. Du er innerforstått med at utleveringen av det reserverte beløpet kan ta noen virkedager grunnet banker og/eller andre tredjeparters behandling av beløpet.

Alle priser og monetære verdier fastsatt i denne Avtalen er i norske kroner.

2.2 Rabatter og kampanjekoder

Kampanjekoder (rabatter) er engangstilbud og kan bare innløses via Voi-Appen. Rabatter kan begrenses til én per kunde og konto, og kan ikke kombineres med andre tilbud. Rabatter kan ikke overføres, videreselges eller refunderes. Rabatter og kampanjekoder kan ikke benyttes når Du bruker et Voi Pass.

2.3 Betalingsmetoder og tvister

Du må oppgi til Voi informasjon og detaljer til et gyldig kredittkort eller debetkort eller en annen betalingsmetode for å registrere Deg for å bruke Tjenestene i Voi-Appen. Du bekrefter at Du er autorisert til å bruke alle kredittkort eller debetkort eller betalingsinformasjon Du oppgir. Du autoriserer at Voi kan belaste det oppgitte kredittkortet, debetkortet eller annen avtalt betalingsmåte med gebyrene Du har pådratt Deg i forbindelse med Din bruk av Tjenestene, slik beskrevet i denne Avtalen eller i Voi-appen.

Du samtykker til å, uten unødig forsinkelse, informere Voi om alle endringer knyttet til kredittkort eller debetkort Du har gitt til Voi.

Betalinger til Oss kan gjøres gjennom tredjepartstilbydere av betalingsløsninger. Vi er ikke ansvarlige for betalingsprosessen eller eventuelle kostnader knyttet til slike tredjeparter.

For å bestride eventuelle gebyrer eller avgifter som Voi måtte belaste deg, må Du kontakte Voi innen rimelig tid fra datoen for den omstridte avgiften, og gi Voi all informasjon Voi finner nødvendig, for eksempel datoen for turen /dato for kjøp eller fornyelse av et Voi Pass og omtrentlig start- og sluttidspunkt. Voi ber om at Du kontakter Voi i samsvar med Avsnitt 8 nedenfor.

2.4 Utestående betalinger

Enhver utestående utbetaling for bruk av Kjøretøy av Deg eller et gebyr pålagt på grunnlag av denne Avtalen vil bli gjennomført av Oss ved hjelp av betalingsmåten beskrevet i Avsnitt 2.3. Hvis betalingen imidlertid ikke kan gjennomføres på grunn forhold av innenfor Din kontroll (feil kredittkortnummer, endring av kredittkort uten varsel eller lignende), vil Voi informere Deg og angi en periode for å rette opp forholdet. Inntil den tid har Voi rett til å suspendere enhver utleie av Kjøretøy. Hvis Voi ikke har mottatt informasjon om en pålitelig betalingsmetode innen to uker, kan Voi si opp denne Avtalen.

2.5 Faktiske priser og deaktivering av kontoen Din

Alle priser fremsatt i Avsnitt 2 kan endres, samtidig som Du har rett til å si opp Avtalen i henhold til Avsnitt 6. Prisen kan endres i løpet av perioden mellom aktivering og deaktivering hvis Du kjører på et tidspunkt hvor det er prisendringer (for eksempel før og etter midnatt). Du må sjekke prisene som gjelder i Voi-appen før Du aktiverer et Kjøretøy.

2.6 Varighet og terminering av et Voi Pass

Ditt Voi Pass starter fra det tidspunkt Voi mottar betaling for Voi Pass og slutter: (i) dersom det er en abonnementsbasert periode, på den siste dagen for den gjeldende abonnementsperioden dersom enten Du eller Voi har kansellert abonnementet i løpet av den relevante abonnementsperioden, eller, (ii) ved kjøp for en bestemt tidsperiode, når denne perioden slutter.

Både Voi og Du har rett til å kansellere et Voi Pass for en abonnementsbasert periode når som helst og uten begrunnelse. Kanselleringsretten er imidlertid underlagt varslingsperioden som er beskrevet i punkt (i) over og i Voi-Appen.

2.7 Rabatter og kampanjekoder

Vi tilbyr spesielle kampanjekoder til kjørere i form av rabatter på kjøreturer («Voi Credits»). For å bruke Voi Credits i forbindelse med en kjøretur, må Du oppgi den relevante kampanjekoden før turen begynner. For å kunne bruke en kampanjekode, må Du ha lagt til en betalingsmåte.

Kampanjekoder legges inn i Voi-Appen ved å velge ”Free rides” fra menyen og deretter ”Redeem code”. For å sjekke Din Voi kredittbalanse, velg ”Profile” og deretter “Voi Credits”.

Voi Credits vil bli brukt som standard, slik at hvis Du har en gratis tur på kontoen Din, vil dette automatisk bli Din neste tur. Hvis alle Voi Credits har blitt brukt under en tur, må Du betale for den eventuelt gjenværende del av turen. Hvis en kampanjekode har en utløpsdato, må den brukes før denne datoen. Koder kan ikke utvides eller fornyes.

Voi Credits er engangstilbud og kan bare innløses via Voi-Appen. Voi forbeholder seg retten til å endre eller kansellere rabatter til enhver tid uten forvarsel. Voi Credits kan begrenses til én per kunde og konto, og kan ikke kombineres med andre tilbud. Rabatter kan ikke overføres eller selges videre eller refunderes.

2.8 Del Voi og få gratis kjøreturer

Du kan dele Din kampanjekode med venner og dermed opptjene Voi Credits. Du gjør dette ved hjelp av å velge “Free Rides” i Voi-Appen, hvor Du vil finne Din personlige invitasjonskode. Du deler Din personlige invitasjonskode ved å trykke på “Send Code” og velge ett av de tilgjengelige alternativene. Disse alternativene kan for eksempel være tekst, e-post, deling på sosiale medier eller kopiering av Din personlige invitasjonskode.

Når en venn fullfører sin første tur med Voi etter bruk av Din personlige invitasjonskode, vil kontoen Din automatisk motta Voi Credits.

Personlige invitasjonskoder skal bare brukes til personlige og ikke-kommersielle formål. Dette betyr at Du kan dele Din invitasjonslenke med Dine personlige forbindelser (dvs. personer Du kjenner) via sosiale medier så lenge Du er den primære innholdseieren. Offentlig distribusjon på nettsteder der Du kun er bidragsyter, ikke den primære innholdseieren, er ikke tillatt. Å fremme invitasjonskoden via søkemotormarkedsføring (for eksempel AdWords, Facebook) er heller ikke tillatt.

Invitasjonskoder gjelder bare for en invitert brukers første tur og er ikke ment for eksisterende brukere.

Eksisterende brukere som forsøker å dra nytte av henvisningsprogrammet kan få sin invitasjonskodefunksjonalitet deaktivert.

2.9 Rett til å trekke tilbake Voi Credits og deaktivere kontoer

Voi forbeholder seg retten til å suspendere brukerkontoer og tilbakekalle henvisningskampanjer som bryter med disse vilkårene.

Vi forbeholder Oss retten til å til enhver tid deaktivere kontoen Din dersom Du ikke har betalt eller på annen måte har brutt dette Avsnitt 2.

3. Ansvarsbegrensning og aksept av risiko; Force Majeure

3.1 Ansvarsbegrensning

Voi er ansvarlig for sin forsettlige og grovt uaktsomme adferd, samt – uavhengig av nivået og graden av skyld – for tap som følge av dødsfall, personskade, helseskader eller ansvar for krav basert på lovbestemt produktansvarslovgivning herunder produktansvarsloven. I tillegg er Voi ansvarlig for sine uaktsomme handlinger i tilfelle av umulighet, forsinket ytelse, manglende overholdelse av en garanti, eller krenkelse av en annen essensiell kontraktsforpliktelse. Essensielle kontraktsmessige forpliktelser er forpliktelser, hvis etterlevelse muliggjør korrekt gjennomføring av kontrakten og som du normalt kan legge til grunn at blir overholdt. I disse tilfellene, skal Vois ansvar være begrenset til alminnelig kontraktsmessig tap som Voi med rimelighet måtte se for seg da Avtalen ble inngått. Voi frasier seg ethvert annet ansvar (på alle rettslige grunnlag), som overstiger ansvaret nevnt ovenfor, i den grad det er tillatt etter gjeldende rett. Nevnte ansvarsbegrensninger skal også gjelde i favør av Vois styremedemmer, ansatte og stedfortredende agenter.

3.2 Force majeure

Eventuelle operasjonelle problemer forårsaket av force majeure, streik, lockout eller mangel på driftsressurser eller råmaterialer, som er utenfor Voi kontroll og som Voi ikke kunne ha forutsett da denne Avtalen ble inngått, skal ikke påføre Voi ansvar som følge av manglende leveranse av Tjenestene.

4. Eiendomsrett og immaterielle rettigheter

4.1 Voi rettigheter

Alle opphavsrettigheter, varemerker, forretningsnavn, logoer og andre intellektuelle eller industrielle rettigheter som innehas og brukes av Voi, samt de som finnes Voi-Appen eller på Nettsiden (inkludert titler, grafikk, ikoner, skript, kildekoder etc.) er Vois eiendom eller tredjepartslisenseiers eiendom og må ikke reproduseres, distribueres, selges, brukes, endres, kopieres, begrenses eller brukes (helt eller delvis) uten skriftlig tillatelse.

4.2 Respekt Vois eiendom

Du må ikke tukle med, forsøke å få uautorisert tilgang til, modifisere, hacke, reparere eller på annen måte endre Vois materiale eller maskinvare, kildekoder, informasjon, inkludert Voi-Appen, Nettsiden og Kjøretøy, for noe som helst formål. Voi-Appen, Nettsiden og Kjøretøy kan bare brukes til de formålene som fremgår av denne Avtalen.

4.3 Respekt for Voi immaterielle rettigheter

Du godtar at Tjenestene og annen informasjon, inkludert alle tilknyttede immaterielle rettigheter, tilbudt og tilgjengeliggjort av Voi, forblir Vois eksklusive eiendom og Du kan ikke på noen måte bruke Voi eksklusive eiendom for kommersielle eller noe annet formål uten Voi skriftlige samtykke.

5. Personvern

Voi behandler Dine personopplysninger i samsvar med Vois Personvernerklæring, tilgjengelig på https://www.voi.com/no/juridisk/voi-privacy-policy/.

6. Varighet og oppsigelse

Denne Avtalen trer i kraft mellom Deg og Voi første gang Du bruker Tjenestene som tilbys av Voi, eller i tilfellet for Voi Pass, første gangen du kjøper et Voi Pass, og vil forbli i kraft så lenge verken Du eller Voi sier opp Avtalen.

Både Du og Voi kan avslutte denne Avtalen når som helst, med forbehold om at en påbegynt leie skal gjennomføres i samsvar med denne Avtalen. Forpliktelser som oppstår som følge av kontraktsbrudd under Avtalens varighet, skal ikke berøres av oppsigelsen.

7. Tvister

Alle tvister relatert til denne Avtalen skal være skriftlige og kontaktinformasjonen gitt i Avsnitt 9 nedenfor skal benyttes.

8. Kontakt

Voi kan kontaktes via e-post på [email protected], via telefon på + 46 21 665 59 22, eller med post til Voi Technology Norway AS, Akersgata 73B, 1080, Oslo, Norway.

9. Lovvalg og jurisdiksjon

Alle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne Avtalen, brudd på denne, eller innholdet i den, med mindre annet er påkrevd av obligatorisk lov i en annen jurisdiksjon, skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lov og skal avgjøres i Oslo Tingrett.

I Norge har Du også muligheten til å klage på Tjenestene ved å kontakte Forbrukerrådet på www.forbrukerradet.no.

Vær også oppmerksom på at tvister kan sendes til online-tvisteløsning i EUs nettbaserte klageorgan (ODR) tilgjengelig på https://ec.europa.eu/consumers/odr.

10. Hele avtalen, endringer i avtalen

Denne Avtalen inneholder den komplette, endelige og eksklusive integrerte avtalen mellom partene med hensyn til dette forholdet. Denne Avtalen erstatter alle andre tidligere avtaler, skriftlige eller muntlige, i forbindelse med dette emnet.

Voi kan når som helst endre denne Avtalen. I så fall vil Du varsles via e-post eller via Voi-appen. Endringene anses å ha blitt godtatt av Deg dersom Du ikke har innvendinger til endringen innen en måned etter at endringene ble kommunisert. Voi skal uttrykkelig informere Deg om betydningen av å ikke rette innvendinger. Endringene vil i alle tilfeller anses som akseptert hvis Du gjennomfører en avtale om Tjenestene via Voi-appen etter at de nye vilkårene er tilgjengeliggjort. De nye versjonene av Avtalen vil også være tilgjengelig i Voi-Appen og på Nettsiden.

Tidligere versjoner av denne Avtalen vil ikke bli arkivert av Voi. Du anbefales derfor å skrive ut og lagre utdaterte versjoner av disse vilkårene.

11. Angrerett

Vær oppmerksom på at Du ikke har noen angrerett etter Du har startet en tur. Hver tur starter med ditt uttrykkelige forhåndssamtykke, og Voi vil da ha utført sine forpliktelser i henhold til kontrakten.

Hva gjelder Voi Pass, så har Du angrerett innen 14 dager fra ditt kjøp av Voi Pass. Du kan utøve din angrerett ved å sende oss et varsel i samsvar med punkt 8. Du kan også bruke et angrerettskjema, tilgjengelig her https://media.graphassets.com/xSNRGb6S2qzcE2lg3WmA. Dersom du utøver din angrerett vil Voi tilbakebetale beløpet Du har betalt for Voi Pass uten særskilt opphold, og ikke senere enn 14 dager fra da Voi ble varslet. Voi vil bruke samme betalingsmetode som Du brukte da du kjøpte Voi Pass. I den grad du har brukt Voi Pass før du benyttet deg av din angrerett, har Voi rett til å trekke fra et beløp forholdsmessig til din bruk.