Need help?
Voi swirl

Choose Country

More languages

(Automatic translations by Google Translate)

User Agreement

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE VOI-DIENSTEN

Deze overeenkomst (de “Overeenkomst”) bepaalt de voorwaarden en modaliteiten van Uw gebruik van de Diensten geleverd door Voi Technology Belgium BV, Sint-Lazaruslaan, Sint-Joost-ten-Node, Brussels, BRU 1210 (“Voi of Wij”). Deze Overeenkomst heeft tot doel de door Voi geleverde diensten te reglementeren die erin bestaan U (“U”) het gebruik van elektrische steps aan te bieden na uw inschrijving in de Voi App.

DEFINITIES

Voor de toepassing van de Overeenkomst hebben de volgende woorden, termen en uitdrukkingen de volgende betekenis:

Aanbevolen Parkeerzone” verwijst naar de zones gedefinieerd en geïdentificeerd in de Voi App, waarin parkeren wordt aangemoedigd (met name door de toekenning van Voi-kredieten).

Verplichte parkeerzone” verwijst naar de zones gedefinieerd en geïdentificeerd in de Voi App, waarin U het Voertuig tijdelijk moet parkeren en deactiveren.

Verboden parkeerzone” verwijst naar de zones gedefinieerd en geïdentificeerd in de Voi App, waarin de Voertuigen niet gedeactiveerd mogen worden. Aangezien U mogelijk niet in staat bent om een Voertuig opnieuw te activeren dat in een dergelijke zone is gedeactiveerd, dient U in ieder geval dergelijke zones te vermijden, omdat elke tekortkoming aanleiding kan geven tot extra kosten.

Operationele Zone” verwijst naar de zones gedefinieerd en geïdentificeerd in de Voi App, waarin de Voertuigen geactiveerd, gebruikt, tijdelijk geparkeerd en gedeactiveerd kunnen worden.

Privacybeleid” verwijst naar het privacybeleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Voi, ter beschikking gesteld door Voi op het volgende adres: https://www.voi.com/nl-be/voi-privacy-policy/.

Voertuigen” verwijst naar de elektrische Voertuigen van Voi, zoals elektrische steps en elektrische fietsen.

Diensten” verwijst naar het gebruik van de Voertuigen, de Website, de Voi App en de bijbehorende diensten, zoals beschreven op de Website en in de Voi App en beschikbaar op de Website en in de Voi App, evenals alle andere diensten die verband houden met de bijbehorende apparatuur en informatie die eventueel door Voi wordt geleverd.

Voi App” verwijst naar de exclusieve softwaretoepassingen van Voi die toegankelijk zijn via een computer of een mobiel apparaat en waarmee U toegang krijgt tot het Voertuig.

Voi-kredieten” is de term die wordt gebruikt in Artikel 2.7.

Voi Pass” verwijst naar het recht om de diensten te gebruiken via hetzij een aankoop per abonnement (bijvoorbeeld een maandabonnement), hetzij de aankoop van een vaste gebruiksperiode (bijvoorbeeld een abonnement van 24 uur), zoals nader beschreven in de Voi App. Voi Pass kan beschikbaar zijn in verschillende versies.

 • (“Free Unlock Pass”) laat onbeperkt gratis unlocks van Onze Voertuigen toe, en het gebruik van de Diensten zoals verder beschreven in de Voi App en onderhevig aan beperkingen in de Overeenkomst (met uitzondering van de fair use bepaling onder artikel 1.6 hieronder).
 • (“Period Pass”) staat het gebruik van de Diensten toe zoals verder beschreven in de Voi App en onderhevig aan beperkingen in de Overeenkomst (met inbegrip van de fair use bepaling onder artikel 1.6 hieronder).

Website” verwijst naar de website van Voi: www.voi.com.

1. ALGEMEEN

1.1 Partijen bij de Overeenkomst

Voi en U zijn de enige partijen bij de overeenkomst. U bent de enige gebruiker van de Diensten en U mag niemand anders toestaan het Voertuig te gebruiken.

1.2 Inschrijven en account aanmaken

Om de Diensten te kunnen gebruiken, moet U zich inschrijven en een gebruikersaccount aanmaken in de Voi App. Voor het installeren van de Voi App en het aanmaken van een gebruikersaccount moet U de instructies volgen die tijdens de inschrijvingsprocedure zijn verstrekt en nauwkeurige informatie verstrekken. Bij gebrek aan inschrijving mag U geen gebruik maken van de Diensten. U kunt slechts één gebruikersaccount aanmaken voor Uzelf en slechts één inschrijving uitvoeren. U dient ervoor te zorgen dat niemand anders dan U Uw inschrijving gebruikt, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van een Voertuig. Indien U kennis zou hebben van de mogelijkheid dat iemand anders Uw inschrijving gebruikt of Uw inschrijving zou kunnen gebruiken, met name in geval van diefstal van Uw computer of het mobiele apparaat dat U gebruikt om toegang te krijgen tot het Voertuig, dient U Voi hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen overeenkomstig Artikel 8.

1.3 Diensten van Voi

Voi biedt U de mogelijkheid om de Voi App te gebruiken om een Voertuig te vinden, te activeren, te gebruiken en te deactiveren als er geen Voertuig beschikbaar is. Deze beschikbaarheid wordt weergegeven in de Voi App. Gezien het beperkte aantal in werking zijnde Voertuigen kan Voi U niet garanderen dat U altijd een Voertuig vindt op een voor U geschikte afstand of dat U een Voertuig vindt (zie Artikel 1.5 hieronder). 

1.4 Uw verantwoordelijkheden – vereiste voorwaarden voor het gebruik van de Diensten 

U moet minstens 16 jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van de geleverde diensten. Het gebruik van het Voertuig is uitdrukkelijk verboden voor personen onder de 16 jaar. Als u iemand anders een Voertuig laat gebruiken, b.v. door het via Uw account te activeren, bent U verantwoordelijk voor eventueel misbruik.

U moet fysiek in staat en redelijk bekwaam zijn om het Voertuig te gebruiken, in het bijzonder om U te mengen in het wegverkeer en met inachtneming van de verkeersregels.

U bent verplicht Uw rijgedrag aan te passen aan de externe omstandigheden en Uw algemene capaciteiten, Uw gezondheidstoestand, de weersomstandigheden (met name regen, mist, sneeuw, hagel, ijzel, hitte of elektrisch onweer) en/of alle andere factoren te evalueren die risico’s kunnen veroorzaken bij gebruik van een Voertuig. U moet beslissen of U een Voertuig gebruikt en hoe U het gebruikt, afhankelijk van het weer, het verkeer en alle andere feiten, omstandigheden, risico’s en andere factoren, en U moet Uw snelheid regelen, Uw rijstijl aanpassen en Uw remafstand berekenen. Afhankelijk van de omstandigheden kan het wenselijk zijn dat U geen Voertuig gebruikt.

U moet de veiligheid van het Voertuig kort controleren voordat U het gebruikt, door een visuele inspectie, de controle van de batterijreserve (zie Artikel 1.5 hieronder) en de controle van de goede werking van de remmen. U mag het Voertuig niet gebruiken in geval van zichtbare problemen (bijvoorbeeld zichtbare schade aan de wielen, remmen, lichten of het frame van het Voertuig, problemen met betrekking tot het batterijniveau, ongebruikelijke of buitensporige tekenen van slijtage van welke aard dan ook, of enige andere zichtbare schade aan het Voertuig of defecten aan de remmen). Als U een dergelijk probleem aan het Voertuig opmerkt, mag U het niet gebruiken. Gelieve Ons het probleem te melden overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 hieronder.

Elk Voertuig is een elektrisch voertuig dat veilig en voorzichtig moet worden behandeld.

Wat de Voi Pass betreft: (i) het gebruik van de Voi-pas kan worden beperkt tot het land of de Operationele Zone waar de Voi-pas is gekocht, zoals verder beschreven in de Voi-App en u heeft niet het recht, (ii) en (ii) onderstaande Artikelen 2.2 en 2.7 (Kortingen en promotiecodes) toe te passen op de Diensten die worden gebruikt door middel van een Voi Pass.

1.5 Beschikbaarheid van de Diensten

De Voertuigen zijn niet permanent beschikbaar, zelfs niet binnen de Operationele Zones, en dit om de hieronder vermelde redenen.

De beschikbaarheid kan verschillen van de ene Operationele Zone tot de andere en binnen eenzelfde Operationele Zone omwille van een grote vraag.

De toegang tot de Diensten kan worden beperkt of ingeperkt in bepaalde Operationele Zones indien dit noodzakelijk is om Uw veiligheid of de veiligheid van de Voertuigen te waarborgen, met name in geval van manifestaties die verkeersproblemen veroorzaken of slechte weersomstandigheden of dergelijke. Gelieve ter kennis te nemen dat Voi enkel de toegang tot de Voertuigen kan beperken of inperken, maar daartoe niet verplicht is, behalve in geval van een verplichting opgelegd door de politie of andere gelijkaardige autoriteiten. Het gebruik van een vrij toegankelijk Voertuig kan ook worden beperkt om andere redenen, met name in trage zones (waar de snelheid door Ons automatisch wordt verlaagd wegens snelheidsbeperkingen, bijvoorbeeld in voetgangerszones).

Het batterijniveau kan de beschikbaarheid beïnvloeden om de volgende redenen:

 • Het batterijniveau van het betrokken voertuig wordt weergegeven in de Voi App. Het is uw verantwoordelijkheid om het batterijniveau van het Voertuig te controleren om U ervan te vergewissen dat het voldoende is voordat U het Voertuig gebruikt.
 • Het resterende batterijniveau van het Voertuig zal geleidelijk afnemen wanneer het Voertuig wordt gebruikt en de functionele capaciteiten en snelheid ervan kunnen afnemen of zelfs volledig stoppen naarmate het batterijniveau afneemt.
 • De daling van het batterijniveau kan van moment tot moment variëren en veranderen als gevolg van verschillende factoren, zoals de staat van het Voertuig en de batterij, de weersomstandigheden, de staat van de weg, uw gebruik van het Voertuig en/of factoren die buiten Onze controle vallen. Het is bijgevolg niet mogelijk om voor een bepaald batterijniveau de overeenkomstige afstand aan te geven die het Voertuig kan afleggen. Als U niet zeker weet of het batterijniveau voldoende is om uw bestemming te bereiken, wordt U aangeraden af te zien van het gebruik van het voertuig.

1.6 Uw gebruik van de Diensten

Verschillende Operationele Zones U mag een Voertuig alleen activeren, gebruiken, tijdelijk parkeren en deactiveren in de Operationele Zone waar het Voertuig werd geactiveerd. De gepaste Operationele Zone wordt weergegeven in de Voi App en moet worden gecontroleerd alvorens het Voertuig te activeren.

Activeren, gebruiken en tijdelijk parkeren van Voertuigen Om een Voertuig te gebruiken, moet U het activeren in de Voi App. U heeft hiervoor een internetverbinding nodig en u bent verantwoordelijk voor de goede werking van het mobiele apparaat waarmee U toegang krijgt tot het Voertuig en toegang tot het internet heeft.

De huurperiode begint wanneer het Voertuig geactiveerd wordt en loopt tot het Voertuig gedeactiveerd wordt. U kunt het Voertuig op elk moment tijdelijk parkeren via de Voi App. In dat geval moet u het Voertuig opnieuw activeren. De huurperiode loopt door tijdens het tijdelijk parkeren van het Voertuig.

De maximale gebruiksperiode bedraagt 1 uur, waarna Voi de rit zal beëindigen. Op dat moment moet U ervoor zorgen dat het Voertuig geparkeerd is in overeenstemming met deze Overeenkomst.

U stemt ermee in het Voertuig te gebruiken en tijdelijk te parkeren in overeenstemming met alle toepasselijke lokale wetten, met inbegrip van de lokale verkeersregels en/of andere lokale reglementeringen. Bovendien zal U het Voertuig te allen tijde gebruiken met respect voor voetgangers, goederen en verkeer, bijvoorbeeld (voor zover de lokale wetgeving dit toelaat) door te rijden op fietspaden en niet op voetpaden, door een wandelsnelheid te behouden in voetgangerszones, enz.

Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het Voertuig U dient het Voertuig voorzichtig te gebruiken en de nodige maatregelen te treffen om onder meer ongevallen en schade aan personen en goederen te voorkomen. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten met name:

 • Het Voertuig niet gebruiken wanneer U voorwerpen vervoert die uw vermogen kunnen belemmeren om het Voertuig veilig te gebruiken, met name rugzakken, tassen, aktetassen of pakjes waarvan de grootte of het gewicht niet geschikt zou zijn.
 • Het voertuig alleen voor Uzelf gebruiken. U mag geen tweede persoon, kind of dier vervoeren op het Voertuig.
 • Nooit de maximale belasting van 100 kg (kilogram) overschrijden bij gebruik van het Voertuig. De maximale belasting omvat alle voorwerpen die U vervoert in overeenstemming met deze Overeenkomst.
 • Geen enkel mobiel toestel gebruiken tijdens het rijden met een Voertuig en met name geen enkele telefoon, tekstberichtenapparaat, mediaspeler of andere toestellen die u kunnen afleiden of verhinderen het Voertuig in alle veiligheid te gebruiken. Indien u ervoor kiest om een mobiel apparaat op het Voertuig te bevestigen, inclusief op de telefoonhouder, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat: (i) u dit op eigen risico doet; en (ii) Voi niet aansprakelijk is voor verlies of schade aan een mobiel apparaat dat van het Voertuig valt, met inbegrip van de telefoonhouder.
 • Geen Voertuig gebruiken onder invloed van alcohol, drugs, geneesmiddelen of andere stoffen die uw vermogen kunnen beïnvloeden om een Voertuig veilig te gebruiken.
 • Een helm dragen die voldoet aan de CE-norm of aan een andere gelijkwaardige of strengere norm, in een geschikte maat, aangepast en bevestigd overeenkomstig de instructies van de fabrikant, evenals alle andere aangepaste beschermingsmiddelen bij het gebruik van het Voertuig.
 • Nooit een Voertuig gebruiken voor wedstrijden, races of andere gelijkwaardige evenementen en met name voor stunts of acrobatiek, al dan niet professioneel.

Parkeren en deactiveren van de Voertuigen U dient het voertuig te parkeren en te deactiveren wanneer U het gebruik ervan stopzet.

Het Voertuig moet geparkeerd en gedeactiveerd worden in een wettelijk toegelaten zone, dit wil zeggen dat het Voertuig niet geparkeerd en gedeactiveerd mag worden in een Verboden Parkeerzone, op een privé-eigendom, in een afgesloten lokaal/privéruimte of in strijd met het lokale verkeersreglement en/of enige andere reglementering. Indien Wij van oordeel zijn dat een Voertuig verloren of gestolen is, zullen de bepalingen van Artikel 1.7 van toepassing zijn.

U mag het Voertuig ook niet parkeren, tijdelijk parkeren of deactiveren indien er een verhoogd risico bestaat dat het Voertuig beschadigd wordt. Wanneer het Voertuig geparkeerd en gedeactiveerd wordt, moet het zich op een zichtbare plaats bevinden.

U verbindt zich ertoe het Voertuig te parkeren in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Bovendien moet U, in ieder geval, het Voertuig parkeren rekening houdend met voetgangers, goederen en verkeer, waarbij U zich minstens moet vergewissen van de volgende elementen (indien toegestaan door de plaatselijke wetgeving): (i) het Voertuig staat geparkeerd op een voetpad in de onmiddellijke nabijheid van een muur of in verbinding met een fiets-/parkeersteun, (ii) het Voertuig staat stabiel op zijn kruk, en; (iii) het Voertuig blokkeert geen ingangen, opritten, bushaltes, zebrapaden of blokkeert of belemmert gelijkaardige installaties niet op een andere manier.

Voi kan in voorkomend geval aanmoedigingsmaatregelen voorstellen indien U een Voertuig tijdelijk parkeert of deactiveert in een Aanbevolen Parkeerzone en/of eisen dat U het tijdelijk stopzet of deactiveert in een Verplichte Parkeerzone.

U moet een foto nemen van het voertuig dat U heeft gebruikt om het te parkeren aan het einde van uw rit. De foto moet duidelijk maken dat U het Voertuig geparkeerd heeft overeenkomstig dit Artikel 1. De foto moet duidelijk het volledige Voertuig tonen en mag niet wazig of op enige andere manier donker zijn. Wij behouden ons het recht voor deze foto op te slaan om: (i) U aanmoedigingsmaatregelen voor te stellen zoals hierboven beschreven, of (ii) ons ervan te verzekeren dat u geparkeerd bent overeenkomstig dit Artikel 1. Ook om de redenen uiteengezet in Ons Privacybeleid, wanneer dit gebruik van Uw foto de verwerking van Uw persoonsgegevens (d.w.z. Uw foto) omvat.

Als U het Voertuig parkeert of deactiveert in een Verboden Parkeerzone of elders buiten een Operationele Zone, kunt U het Voertuig mogelijk niet opnieuw activeren.

Gepast gebruik van de Diensten U moet het Voertuig teruggeven aan Voi in dezelfde staat als die waarin het zich bevond toen U het huurde en het Voertuig moet onmiddellijk door andere gebruikers kunnen worden gebruikt, onder voorbehoud van normale slijtage en met uitzondering van een laag batterijniveau.

U mag de Voi App of de Voertuigen nooit wijzigen, op welke manier dan ook en om welke reden dan ook.

U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade die Voi kan lijden als gevolg van Uw gebruik van de diensten, tenzij U niet schuldig bent. Dit omvat indirecte schade, met name winstderving bij rijden zonder te betalen na het Voertuig te hebben gewijzigd of als het Voertuig onbruikbaar zou zijn voor andere gebruikers.

Gebruiksvoorwaarden. Verantwoord gebruik van de Diensten U mag de Diensten alleen gebruiken in overeenstemming met deze overeenkomst en voor de daarin beschreven doeleinden. U mag de Diensten alleen gebruiken voor uw eigen verbruiksbehoeften; U mag uw Voi Pass bijvoorbeeld niet delen met anderen. Het is niet toegestaan de Diensten door te verkopen of te gebruiken voor commerciële doeleinden. U mag de Diensten niet gebruiken of iemand anders de Diensten laten gebruiken voor onwettige of onethische doeleinden.

Eerlijk gebruik van de Voi Period Pass wordt beperkt in overeenstemming met het volgende

(a) Gebruik is beperkt tot 45 minuten per rit. Als het gebruik van een voertuig niet binnen 45 minuten wordt beëindigd, wordt U per minuut boven de aanvankelijke 45 minuten van een rit in rekening gebracht op basis van betaling per rit, in overeenstemming met artikel 2.1, paragraaf 1 hieronder.

(b) Als u meer dan negen (9) ritten of 200 minuten gebruik in totaal op een dag Uw Voi Period Pass gebruikt, behouden wij ons het recht voor om uw Voi Period Pass en account te deactiveren en op te schorten. In het eerste geval van schending van deze bepaling inzake eerlijk gebruik, zal Voi u hiervan op de hoogte brengen. Na deze kennisgeving zal Voi, indien U deze bepaling inzake eerlijk gebruik blijft schenden, Uw Voi Period Pass deactiveren en opschorten in overeenstemming met Artikel 1.10 zonder verdere waarschuwing. Als we dit doen, zullen we U de ongebruikte tijd van een vooruitbetaling van de Voi Pass terugbetalen.

1.7 Verloren of gestolen Voertuig 

U bent verplicht het Voertuig te deactiveren en te parkeren in een Operationele Zone. U mag het Voertuig in geen geval vergrendelen of verbergen, tenzij het geactiveerd is. Indien u het Voertuig niet deactiveert of parkeert in een Operationele Zone binnen de maximale huurtermijn bepaald in Artikel 1.6 hierboven, kunt U aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van het Voertuig, overeenkomstig het volgende.

Voi heeft het recht om U 25 euro te factureren indien het Voertuig als achtergelaten wordt beschouwd, dit wil zeggen indien de maximale huurperiode bepaald in Artikel 1.6 (1 uur) overschreden wordt en Wij er niet in slagen om een poging tot vergrendeling van het Voertuig of een verzoek van U om de rit te beëindigen te detecteren.

Elk door u geactiveerd Voertuig kan als verloren of gestolen worden beschouwd in de volgende gevallen: (i) indien de gps van het Voertuig vrijwillig gedeactiveerd is, (ii) indien het Voertuig verplaatst wordt na de deactivering ervan en indien Voi redenen heeft om aan te nemen dat deze verplaatsing niet te wijten is aan een andere gebruiker of een niet-bevoegde derde, of (iii) in alle andere gevallen of omstandigheden die naar het redelijke oordeel van Voi inhouden dat het Voertuig verloren of gestolen is.

Indien Voi redelijkerwijs van mening is dat een Voertuig verloren of gestolen is, kan Voi alle nuttige maatregelen nemen om het Voertuig terug te krijgen of, indien dit niet mogelijk blijkt, om vergoed te worden voor de schade die zij heeft geleden door het verlies van het Voertuig. Deze maatregelen omvatten met name het doen van een aangifte bij de lokale politie en/of de verzekeraar van Voi, het sturen van een verzoek om informatie of, indien het verlies door U werd veroorzaakt, U aansprakelijk stellen voor de schade geleden door dit verlies.

1.8 Ongevallen en andere incidenten

U moet Voi zo snel mogelijk op de hoogte brengen van elk verongelukt, vernietigd, beschadigd, gestolen of verloren Voertuig, elk ongeval, lichamelijk letsel en alle andere gelijkaardige incidenten overeenkomstig artikel 8 hieronder. In geval van een ongeval verzoekt Voi U vriendelijk om, indien mogelijk, bewijsmateriaal te verzamelen, bijvoorbeeld door foto’s te nemen of mogelijke getuigen te identificeren, onder voorbehoud van de toepasselijke lokale wetgeving (met name de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy).

Indien een incident lichamelijke of materiële schade veroorzaakt aan een derde, of enige andere schade aan een derde, moet U dit incident zo snel mogelijk melden aan de bevoegde politiedienst. Dit geldt ook in geval van diefstal van een door U geactiveerd Voertuig. Op verzoek van Voi en onder voorbehoud van de toepasselijke lokale wetgeving, moet U Voi de door de politie opgestelde documenten bezorgen en samenwerken met Voi en/of haar verzekeraar.

Voi aansprakelijkheidsverzekering (WA verzekering)

Alle Voi voertuigen zijn WA-verzekerd. Voi biedt tevens aansprakelijkheidsverzekering aan al zijn klanten ( e stepjes en e fietsen) en ook persoonlijk ongevallen verzekering voor alle e step rijders. De kosten van de verzekering zijn automatisch in de kosten van de rit inbegrepen. Het is niet mogelijk een Voi te rijden zonder verzekering.

Lees hier voor de algemene voorwaarden van de verzekeringsdekking en hier voor de polisvoorwaarden: https://www.voi.com/insurance-certificates/

1.9 Naleving van lokale wet- en regelgeving

Naast hetgeen hierboven is bepaald, verbindt U zich ertoe de Diensten altijd te gebruiken in overeenstemming met alle wetten, regels en reglementen die van toepassing zijn op lokaal niveau, U begrijpt dat U als enige aansprakelijk bent in geval van schending van alle wetten, regels en reglementen bij Uw gebruik van de Diensten.

1.10 Vergoeding, schadevergoeding, deactivering/opschorting van uw account

Wij behouden ons te allen tijde het recht om U in rekening te brengen en een schadevergoeding te eisen voor de door ons geleden schade als gevolg van uw schending van artikel 1 Wij zullen alles in het werk stellen om U te herinneren aan een verkeerd geparkeerd Voertuig (in strijd met dit Artikel 1) alvorens het bedrag in rekening te brengen. Naast hetgeen hierboven is bepaald, begrijpt U dat alle kosten, boetes of andere betalingen die aan Voi worden opgelegd of alle andere schade die Voi lijdt als gevolg van een door U gepleegde inbreuk op dit Artikel 1, door U aan Voi zullen worden vergoed.

Wij behouden in ieder geval het recht voor om Uw account en Voi Pass te deactiveren of op te schorten, indien van toepassing, of om Uw gebruik van de diensten te beperken in het geval dat Wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat U de voorwaarden van dit Artikel 1 hebt geschonden, of indien Uw gebruik van de dienst aanzienlijk verschilt van een normale gebruikswijze. In geval van herhaalde inbreuken op het billijke gebruik van de Diensten (zie Artikel 1.6) behoudt Voi zich het recht voor om U te informeren en Uw account te blokkeren of Uw gebruik van de Diensten met onmiddellijke ingang te beperken.

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor Uw rijgedrag en dat U enkel een vergoeding van Ons kunt vragen in geval van schade veroorzaakt door het Voertuig en niet door Uw rijgedrag.

2. BETALINGEN EN KREDIETEN

2.1 Prijzen en kosten

Uw huur van het Voertuig is op (a) een pay per ride basis, (b) na aankoop van een Voi Pass of (c) zoals anders in overeenstemming met de huidige van toepassing zijnde prijzen zoals uiteengezet in de Voi App.

In ieder geval kunnen de prijzen, commissies en andere eventueel in rekening te brengen kosten worden verhoogd met de toepasselijke belastingen en heffingen en andere heffingen die door de staat worden geheven en door Voi worden geïnd. U moet in ieder geval de prijzen, commissies en andere kosten controleren die eventueel in de Voi App kunnen worden aangerekend telkens u een Voertuig activeert.

Voi behoudt zich het recht voor om 5 euro rechtstreeks te reserveren op Uw creditcard in verband met Uw gebruik van Voertuigen wanneer U Uw account aanmaakt of een nieuwe betalingswijze toevoegt. Dit gereserveerde bedrag wordt gebruikt om de rit te betalen waarvoor U bent gefactureerd of de volgende rit na het aanmaken van Uw account of het toevoegen van een nieuwe betalingswijze. Als het volledige bedrag niet wordt gebruikt voor Uw volgende rit, wordt het gereserveerde bedrag onmiddellijk na de rit vrijgegeven. U begrijpt dat het vrijgeven van dit gereserveerde bedrag enkele werkdagen kan duren omwille van de verwerking door banken en/of andere derden.

De in deze Overeenkomst vermelde prijzen en monetaire waarden zijn uitgedrukt in euro.

2.2 Kortingen en promotiecodes

De promotiecodes (kortingen) zijn tijdelijke aanbiedingen en kunnen enkel worden gebruikt in de Voi App. Promotiecodes zijn beperkt per klant en per account en kunnen niet worden gecumuleerd met andere aanbiedingen. Promotiecodes zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden doorverkocht of terugbetaald. Kortingen en promotiecodes kunnen niet worden gebruikt wanneer U de Voi Pass gebruikt.

2.3 Betalingsmodaliteiten en betwistingen

U moet Voi informatie en details verstrekken over de geldige krediet- of debetkaart of andere betalingswijzen om het gebruik van de Diensten in de Voi App te registreren. U bevestigt dat u bevoegd bent om de door U opgegeven krediet- of debetkaartgegevens en betaalgegevens te gebruiken. U geeft Voi toestemming om de in deze Overeenkomst of in de Voi App vermelde prijzen en kosten voor Uw gebruik van de Diensten te debiteren op de aangegeven krediet- of debetkaart, of te innen via elke andere overeengekomen betalingswijze.

U verbindt zich ertoe Voi onverwijld op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot de krediet- of debetkaarten die U aan Voi heeft aangegeven.

Betalingen in Ons voordeel kunnen worden verwerkt door onafhankelijke dienstverleners. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van betalingen of kosten die door deze derden worden aangerekend.

Om alle door Voi aangerekende prijzen of kosten te betwisten, dient U binnen een redelijke termijn na de datum van de betwiste aanrekening contact op te nemen met Voi en Voi alle informatie te verstrekken die Voi nodig acht, zoals de datum van de rit/datum van aankoop of vernieuwing van de Voi Pass en het geschatte tijdstip waarop de Voi Pass is begonnen en geëindigd. De contactgegevens worden verduidelijkt in artikel 8 hieronder.

2.4 Onbetaalde bedragen

Elk onbetaald bedrag in verband met het gebruik van de Voertuigen door U of elk bedrag dat wordt aangerekend op grond van de Overeenkomst zal door Ons worden aangerekend via de betalingswijze vermeld in Artikel 3. Indien deze betaling echter niet kan worden geïnd op de rekening om een reden die afhankelijk is van U (verkeerd kredietkaartnummer, niet-gemelde verandering van kredietkaart of een ander gelijkaardig geval), zal Voi U hiervan op de hoogte brengen en U een termijn geven om de situatie recht te zetten. In de tussentijd heeft Voi het recht om elke verhuring van Voertuigen op te schorten. Indien Voi binnen twee weken geen informatie heeft ontvangen over een geldige betalingswijze, kan Voi de Overeenkomst beëindigen. 

2.5 Werkelijke prijs en deactivering van Uw account

Alle in dit Artikel 2 vermelde bedragen kunnen worden gewijzigd, onder voorbehoud van Uw recht om de Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig Artikel 6. De prijs kan variëren tijdens de periode tussen het activeren en deactiveren van een Voertuig als U een rit maakt op het moment dat een nieuwe prijs wordt ingevoerd (bijvoorbeeld voor of na middernacht). U moet de toepasselijke tarieven controleren in de Voi App alvorens een Voertuig te activeren.

2.6 Kortingen en promotiecodes

We bieden gebruikers speciale promotiecodes aan om hen kortingen te geven op de ritten (de “Voi-kredieten”). Om Voi-kredieten toe te passen op de prijs van een rit, voert u de overeenkomstige promotiecode in voor het begin van uw rit. Om een promotiecode te kunnen gebruiken, moet U een betalingswijze hebben opgegeven.

De promotiecodes moeten worden ingevoerd in de Voi App door “Gratis rit” te selecteren in het menu en vervolgens “Een code gebruiken”. Om Uw saldo Voi-kredieten te controleren, selecteert U “Profiel” en vervolgens “Voi-kredieten”.

Aangezien de Voi-kredieten standaard worden gebruikt, wordt dit automatisch toegepast op Uw volgende rit als U een gratis rit hebt op Uw account. Als alle Voi-kredieten worden gebruikt tijdens een rit, moet U het eventuele saldo van de rit betalen. Wanneer een promotiecode een vervaldatum heeft, moet deze vóór die datum worden gebruikt. De Voi-kredieten kunnen niet worden verlengd of vernieuwd.

De Voi-kredieten zijn tijdelijke aanbiedingen en kunnen enkel worden gebruikt in de Voi App. Voi behoudt zich het recht voor om de kortingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te annuleren. De Voi-kredieten zijn beperkt per klant en per account en kunnen niet worden gecumuleerd met andere aanbiedingen. De Voi-kredieten zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden doorverkocht of terugbetaald.

2.7 Duur en beëindiging van de Voi Pass

Uw Voi Pass begint vanaf het moment dat Voi de betaling voor de Voi Pass ontvangt en eindigt: (i) in het geval van een abonnement, op de laatste dag van de lopende abonnementsperiode, op voorwaarde dat U of Voi het abonnement tijdens de betreffende abonnementsperiode heeft opgezegd, en; (ii) in het geval van een vaste gebruiksperiode, wanneer de periode eindigt.

Voi en U hebben het recht om een Voi Pass voor een abonnementsperiode op elk moment te annuleren zonder een specifieke reden bekend te maken, echter onder voorbehoud van de opzegtermijn voorzien in dit deel (i) hierboven en in de Voi App.

2.8 Sponsoring – Deel Voi en krijg gratis ritten

U kunt Uw promotiecode delen met vrienden, waardoor u Voi-kredieten kunt verdienen. Selecteer hiervoor “Voi-kredieten” in de Voi App, U vindt dan uw persoonlijke sponsorcode. Als U Uw persoonlijke sponsorcode wilt delen, klik dan op “Code verzenden” en selecteer een van de voorgestelde opties. Deze opties kunnen bestaan uit het verzenden van Uw persoonlijke sponsorcode via tekstbericht of e-mail, ze delen op sociale media of ze kopiëren.

Wanneer een vriend zijn eerste rit met Voi heeft afgelegd nadat hij Uw persoonlijke sponsorcode heeft gebruikt, ontvangt Uw account automatisch Voi-kredieten.

Persoonlijke sponsorcodes mogen enkel voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Dit betekent dat U Uw persoonlijke sponsorcode kunt delen met Uw persoonlijke relaties (mensen die U kent) op sociale media, zolang U de hoofdeigenaar van de inhoud blijft. Elke publieke verspreiding op sites waaraan U bijdraagt zonder de hoofdeigenaar van de inhoud te zijn, is verboden. Elke promotie van Uw persoonlijke sponsorcode via marketing door middel van zoekmachines (bijvoorbeeld AdWords of Facebook) is ook verboden.

Persoonlijke sponsorcodes zijn enkel geldig voor de eerste rit van de uitgenodigde gebruiker en zijn niet bedoeld voor bestaande gebruikers. Elke bestaande gebruiker die probeert te profiteren van het sponsorprogramma, riskeert dat zijn sponsorpromoties worden gedeactiveerd.

2.9 Intrekking van kredieten en deactivering van accounts

Voi behoudt zich het recht voor om gebruikersaccounts op te schorten en sponsorpromoties in te trekken in geval van schending van de voorwaarden van de Overeenkomst.

Wij behouden ons altijd het recht voor om Uw account te deactiveren in geval van wanbetaling of enige andere niet-naleving van dit Artikel 2 door U.

3. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING EN RISICOAANVAARDING – OVERMACHT

3.1 Aansprakelijkheidsbeperking

Voi zal aansprakelijk worden gesteld voor haar opzettelijk en ernstig nalatig gedrag en – ongeacht het niveau en de mate van een dergelijke fout – schade als gevolg van dodelijke letsels, lichamelijke letsels, gezondheidsschade of vorderingen op grond van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid. Bovendien zal Voi aansprakelijk worden gesteld voor nalatigheid in geval van onmogelijkheid, vertraging bij de uitvoering, niet-nakoming van een garantie of schending van een andere essentiële contractuele verplichting. De essentiële contractuele verplichtingen zijn die waarvan de naleving de goede uitvoering van de Overeenkomst bevordert en waarop U regelmatig kunt vertrouwen. In deze gevallen zal de aansprakelijkheid van Voi beperkt zijn tot dergelijke typische contractuele schade die Voi redelijkerwijs mocht verwachten op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst. Elke aansprakelijkheid van Voi (om welke juridische reden dan ook) die verder gaat dan de hierboven vermelde aansprakelijkheid, is uitgesloten, voor zover toegestaan door het toepasselijke recht. Al deze aansprakelijkheidsbeperkingen zullen ook van toepassing zijn op de directeurs van Voi, haar werknemers en hulppersonen.

3.2 Overmacht

Elk werkingsprobleem dat te wijten is aan overmacht, stakingen, blokkades, tekorten aan werkingsmiddelen of grondstoffen, waarvan het optreden onafhankelijk van de wil van Voi en onvoorspelbaar gebeurt op het moment dat de Overeenkomst werd ondertekend, leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Voi op basis van een onvermogen om de Diensten te leveren.

4. EIGENDOMSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

4.1 Rechten van Voi

Alle auteursrechten (copyrights), merken, handelsnamen, logo’s en andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die eigendom zijn van en gebruikt worden door Voi, evenals die welke zijn opgenomen in de Voi App of de Website (met name titels, afbeeldingen, pictogrammen, teksten, broncodes enz.) behoren toe aan Voi of aan de licentieverlenende derden en mogen niet worden gereproduceerd, verdeeld, verkocht, geëxploiteerd, gewijzigd, beperkt of gebruikt (geheel of gedeeltelijk) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Voi.

4.2 Eerbiediging van de goederen van Voi

U mag de uitrusting of het materiaal van Voi, de broncodes, de informatie, met inbegrip van de Voi App, de Website en het Voertuig niet veranderen, wijzigen, hacken, herstellen of aanpassen, noch proberen om er zonder toestemming toegang toe te krijgen, voor welk doel dan ook. De Voi App, de Website en de Voertuigen mogen enkel worden gebruikt voor de in de Overeenkomst bepaalde doeleinden. 

4.3 Eerbiediging van de intellectuele eigendomsrechten van Voi

U stemt ermee in dat de Diensten en andere informatie, en met name alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, die door Voi aan U worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld, te allen tijde de exclusieve eigendom van Voi blijven, en dat U de exclusieve eigendom van Voi niet mag gebruiken voor commerciële of andere doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Voi.

5. RESPECT VOOR DE PRIVACY

Voi verwerkt Uw persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid van Voi, dat te raadplegen is op het volgende adres: Privacy Policy – (voi.com).

6. DUUR EN BEËINDIGING

De Overeenkomst tussen U en Voi treedt in werking op het moment dat U voor het eerst gebruik maakt van de door Voi geleverde Diensten of in het geval van de Voi Pass, de eerste keer dat U de Voi Pass koopt en blijft van kracht tot de beëindiging van de Overeenkomst door Voi of door Uzelf.

Voi en U kunnen de Overeenkomst op elk moment opzeggen; elke lopende verhuring zal echter tot het einde ervan worden uitgevoerd in overeenstemming met de Overeenkomst. De verplichtingen die voortvloeien uit elke contractuele tekortkoming tijdens de duur van de Overeenkomst, blijven van kracht in geval van beëindiging ervan.

7. BETWISTING

Elke betwisting met betrekking tot de Overeenkomst moet schriftelijk gebeuren en worden gericht aan het adres vermeld in Artikel 8 hieronder.

8. CONTACT- CONTACTGEGEVENS

U kunt contact opnemen met Voi per e-mail op [email protected] en telefonisch op het volgende nummer: +46 21 665 59 22, of per post op het volgende adres: Voi Technology Belgium BV, 4 Sint-Lazaruslaan, Sint-Joost-ten-Node, Brussels, BRU 1210.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSTOEWIJZING

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, de schending ervan of het voorwerp ervan, zal worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht, tenzij een dwingende bepaling van een toepasselijk recht het tegendeel bepaalt.

Rechtsvorderingen met betrekking tot elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, de schending ervan of het voorwerp ervan, kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Uw woonplaats in België, tenzij U de bevoegde rechtbank van de woonplaats van Voi hebt gekozen zoals toegestaan door het toepasselijke recht, of anderszins vereist is door een dwingende bepaling van het toepasselijke recht.

Geschillen kunnen ook worden voorgelegd aan het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie op het volgende adres: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

10. VOLLEDIGE OVEREENKOMST EN WIJZIGINGEN

De Overeenkomst vormt de volledige definitieve en exclusieve overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het voorwerp ervan.

De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het voorwerp ervan.

Voi kan de Overeenkomst op elk moment wijzigen. In dat geval wordt u hiervan op de hoogte gebracht via e-mail of via de Voi App. Elke wijziging wordt geacht door U te zijn aanvaard indien U geen bezwaar aantekent binnen een termijn van één maand na kennisgeving van de wijziging. Voi moet U uitdrukkelijk informeren over de betekenis van de afwezigheid van bezwaar. De wijziging wordt in ieder geval aanvaard indien U een overeenkomst voor het verlenen van Diensten afsluit via de Voi App na de bekendmaking van nieuwe algemene voorwaarden. De nieuwe versie van de Overeenkomst zal ook beschikbaar zijn op de Voi App en op de Website.

Wij raden u aan de oude versies van deze Overeenkomst af te drukken en te bewaren.

11. HERROEPINGSRECHT

Hoewel deze Overeenkomst geldt als een overeenkomst op afstand (elektronisch afgesloten zonder dat U en Voi fysiek aanwezig zijn), dient u er rekening mee te houden dat u geen herroepingsrecht hebt omdat de geleverde Dienst de huur van Voertuigen is.

In geval van een Voi Pass heeft U echter het herroepingsrecht binnen 14 dagen na aankoop van de Voi Pass. U kunt gebruik maken van uw herroepingsrecht door ons een kennisgeving te sturen in overeenstemming met artikel 8. U kunt ook een herroepingsformulier gebruiken dat u hier vindt Withdrawal form. In geval van een dergelijke herroeping zal Voi U het bedrag terugbetalen dat U hebt betaald voor de Voi Pass, zonder uitstel en uiterlijk binnen 14 dagen na kennisgeving aan Voi. Voi zal dezelfde betaalmethode gebruiken die U gebruikte bij de aankoop van de Voi Pass. Voi heeft het recht om een bedrag in mindering te brengen dat gelijk is aan het gebruik dat U hebt gemaakt van de Voi Pass vóór uw herroeping.