Trenger du hjelp?
Voi swirl

Velg Land

More languages

(Automatic translations by Google Translate)

En klimanøytral mobilitetsløsning

Voi ble skapt rundt visjonen om at byer skal være bygd for å leve i, frie fra bråk og luftforurensing.

Vi samarbeider tett med byer og lokalsamfunn for å sammen skape en framtid bestående av
delt og multimodal mobilitet med nullutslipp.

Vi hjelper byene nå sine klimamål

For å støtte bærekraftige mobilitetsløsninger og hjelpe byene redusere transportrelaterte utslipp, fokuserer vi på to hovedmål:
1. Vi tilbyr en klimanøytral mobilitetstjeneste. Driften vår har vært klimanøytral siden januar 2020, og vi jobber kontinuerlig for å redusere gjenværende restutslipp.
2. Vi fremmer bærekraft og bidrar til å redusere antallet bilturer. Ved å skape et tilbud som er inkluderende, trygt og tilgjengelig for alle, jobber vi for å bevege samfunnet vekk fra overdreven bilbruk og mot grønne, bærekraftige og multimodale transportalternativ i stedet.

Å voie er
klimanøytralt

Vår drift er klimanøytral, noe den har vært siden januar 2020 i alle våre operative byer. Bærekraft er en del av vårt DNA her hos Voi og er overordnet alt annet.

Vi har nådd klimanøytralitet ved å fokusere på tre hovedpunkter:

1. Ved å måle utslippene

Voi er den første sparkesykkel-operatøren til å gjennomføre og publisere en fullstendig livssyklusvurdering av tjenesten vår. Vurderingen ble utført uavhengig av EY, og kartlegger alle utslipp knyttet til driften av tjenesten vår. En dypere forståelse av utslipp knyttet til vår materialbruk og drift samt informasjon om levetiden for sparkesyklene våre, gjør at vi målrettet kan sette inn tiltak for å redusere disse utslippene.

VOIS LIVSSYKLUSVURDERING (PÅ ENGELSK) FINNER DU HER (EY)

2. Ved å redusere utslippene

Vår klimatiltaksplan fokuserer på utslippsreduserende tiltak knyttet til tre hovedområder:

a. FORLENGE KJØRETØYENES LEVETID

Produksjon er den største driveren av klimagassutslipp. Vi investerer derfor i forbedrede kjøretøy og opplæring av våre lokale reparatører slik at hvert enkelt kjøretøy og reservedel kan brukes så lenge som mulig.

b. NULLUTSLIPPSDRIFT

Ved å introdusere utskiftbare batterier har vi redusert våre driftsutslipp med 95%. Vi bytter nå ut utladede batterier på plass ved hjelp av elektriske varebiler og lastesykler drevet på fornybar energi.

c. GJENBRUK

Vi bruker reservedeler på nytt, og når en av våre elsparkesykler tas ut av drift gir vi den nytt liv gjennom Voi Resell og Voi x You. Vi overvåker kontinuerlig batterienes restkapasitet for å kunne bruke de så lenge som mulig, og gjenbruke dem for energilagring. Vi har satt et mål om null avfall i driften vår innen 2022.

3. Vi klimakompenserer for gjenværende restutslipp

Utslipp vi på nåværende tidspunkt ikke kan begrense eller eliminere i kjernevirksomheten vår blir klimakompensert for ved hjelp av vår samarbeidspartner EcoAct. EcoAct har vært medforfatter av blant annet Paris’ klimatiltaksplan. De er eksperter på klimanøytralitet, og hvilke klimatiltak som egner seg best for å oppnå dette. Gjennom EcoAct investerer vi i VCS bilkreditter knyttet til vindkraftprosjekter.

LES MER OM VÅR SAMARBEIDSPARTNER HER

Men hvordan skal vi erstatte biler?

Etter hvert som tjenesten vår modnes og blir en større del av dagens transporttilbud, får vi muligheten til å erstatte flere og flere bil-og drosjeturer med bruk av Voi. Mellom 2019 og 2020 så vi allerede en 20% økning i utskiftsraten! Vi er forkjempere av Mobility as a Service (MaaS), og samarbeider tett med lokale transportmyndigheter og kollektivtransportselskap for å integrere og forbedre multimodal transport for å kunne tilby et attraktivt transportalternativ til bruk av biler. Velg mer bærekraftige måter å reise på du også, og bli med i kampen for mer levende og miljøvennlige byer.

Vi er forpliktet til FNs bærekraftsmål (SDGs)

Vårt klima - og samfunnsansvar begrenser seg ikke til oss. Derfor velger vi å samarbeide med leverandører og partnere som prioriterer samfunnsansvarlig drift.

Sustainability network