Kontakta oss
Voi swirl

Välj land

More languages

(Automatic translations by Google Translate)

Användaravtal

ANVÄNDARAVTAL OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV VOI:S TJÄNSTER

Detta avtal (“Avtalet“) fastställer de juridiskt bindande villkoren under vilka Din användning av Tjänster som tillhandahålls av Voi Technology AB (“Voi eller Vi”) sker. Syftet med Avtalet är att reglera de Tjänster som tillhandahålls av Voi, vilka är att erbjuda dig (“Dig eller Du“) användningen av elektroniska skotrar och/eller elcyklar efter att Du registrerat Dig i Voi-appen.

DEFINITIONER 

I detta Avtal har följande ord, begrepp och fraser följande betydelse:

Uppmuntrad Parkeringszon” innebär de områden som definieras och märks ut i Voi-appen i vilka parkering uppmuntras (t.ex. genom Voi-krediter).

Obligatorisk Parkeringszon” innebär de områden som definieras och märks ut i Voi-appen i vilka du tillfälligt måste parkera och avaktivera Fordonet.

Förbjuden Parkeringszon” innebär de områden som definieras och märks ut i Voi-appen i vilka Fordon inte får avaktiveras. Eftersom Du kanske inte kan återaktivera ett Fordon som har avaktiveras i ett sådant område bör du under alla omständigheter undvika ett sådant område, eftersom en underlåtenhet att följa denna föreskrift kan resultera i extra kostnader.

Användningszon” innebär de områden som definieras och märks ut i Voi-appen i vilka Fordon får aktiveras, användas, tillfälligt parkeras och avaktiveras.

Integritetspolicyn” innebär den integritetspolicy rörande Voi:s behandling av personuppgifter som tillgängliggjorts av Voi på https://www.voi.com/sv/legal-notice/voi-privacy-policy/.

Fordon” innebär Voi:s elektriska fordon, såsom e-skotrar eller elcyklar.

Tjänster” innebär användandet av Fordonen, Hemsidan, Voi-appen med tillhörande tjänster såsom de beskrivs på Hemsidan och i Voi-appen, och som tillgängliggjorts på Hemsidan eller i Voi-appen, tillsammans med andra relaterade utrustningstjänster, samt information som tillgängliggjorts av Voi.

Voi-appen” innebär den av Voi upphovsrättsskyddade programvaruapplikation genom vilken Du genom användandet av en dator eller mobiltelefon kan få tillgång till Fordonet.

“Voi-krediter” har den innebörd som anges i punkt 2.7.

“Voi-passet” innebär rätten att använda Tjänsterna antingen genom ett prenumerationsbaserat köp (t.ex. månadspass) eller genom ett köp av en bestämd användningsperiod (t ex. 24-timmarspass), i enlighet med den beskrivning som finns i Voi-appen. Voi-passet kan vara tillgängligt i olika versioner:

 • (“Voi Pass med fri upplåsning”) ger rätten till obegränsat antal kostnadsfria upplåsningar av Våra Fordon, och rätten att använda Tjänsterna i enlighet med den beskrivning som finns i Voi-appen och de begränsningar som finns i Avtalet (med undantag för bestämmelsen om ansvarsfull användning i avsnitt 1.6 nedan).
 • (“Periodkort”) ger rätten att använda Tjänsterna i enlighet med den beskrivning som finns i Voi-appen och de begränsningar som finns i Avtalet (inklusive bestämmelsen om ansvarsfull användning i avsnitt 1.6 nedan).

Hemsidan” innebär Voi:s Hemsida www.voi.com.

1. ALLMÄNT

1.1 Parter till Avtalet

Du och Voi är de enda parterna till Avtalet. Du är den enda användaren av Tjänsterna och Du får inte låta någon annan använda Fordonet.

1.2 Registrera ett konto

För att använda Tjänsterna, behöver du registrera ett konto i Voi-appen. Du måste härvid följa de instruktioner som ges under registreringsförfarandet och uppge korrekt information. Utan en korrekt registrering får Du inte använda Tjänsterna. Du får endast registrera ett användarkonto för Dig och får endast göra en registrering. Du skall se till att ingen annan än Du använder din registrering, i synnerhet i samband med användningen av ett Fordon. Om Du blir medveten om att det finns en risk att någon annan använder Din registrering, eller har möjlighet att använda Din registrering, t.ex. för att en dator eller mobiltelefon med vilken Du kan få tillgång till Fordonet har blivit stulen, ska du informera Voi så snart som möjligt i enlighet med avsnitt 8. 

1.3 Voi:s Tjänster.

Voi erbjuder dig möjligheten att använda Voi-appen för att hitta, aktivera, använda och avaktivera ett Fordon, om det finns ett Fordon tillgängligt. Denna tillgänglighet visas i Voi-appen. Givet att antalet Fordon i drift är begränsat kan Voi inte garantera att Du alltid kommer att kunna hitta ett Fordon inom ett bekvämt avstånd från Dig eller att Du kommer att kunna hitta ett Fordon överhuvudtaget (se punkt 1.5 nedan).

1.4 Dina skyldigheter samt krav för användningen av Tjänsterna.

Du måste vara minst 16 år gammal för att använda de erbjudna Tjänsterna. Användning av något Fordon är uttryckligen förbjuden för personer under 16 år. Om Du låter någon annan använda ett Fordon, t.ex. genom att aktivera det genom Ditt konto, är Du ansvarig för allt eventuellt missbruk.

Du måste vara fysiskt lämpad och vederbörligt kompetent för att använda Fordonet, särskilt med avseende på att färdas i gatutrafik och att följa trafikföreskrifter.

Du är ansvarig för att anpassa Din körning efter yttre omständigheter och för att bedöma Din allmänna förmåga, medicinska tillstånd, väderförhållanden (vilket inkluderar, men inte begränsas till, regn, dimma, snö, hagel, is, värme och åskoväder), och/eller andra faktorer som kan innebära risk vid användningen av ett Fordon. Du måste fatta ett beslut om huruvida och hur Du ska använda ett Fordon med beaktande av väder, trafik eller andra förhållanden, osäkerhet eller andra faktorer, samt korrigera, anpassa och beräkna Din fart, körstil och stoppsträcka. Beroende på omständigheterna kan det till och med vara lämpligt att helt avstå från användningen av ett Fordon.

Du skall företa en grundläggande säkerhetsbedömning av Fordonet innan Du använder Fordonet genom en visuell kontroll, en kontroll av batterikapaciteten (se punkt 1.5 nedan) samt en kontroll av bromsarnas funktionalitet. Du får inte använda Fordonet om det finns några noterbara fel (som t.ex. synliga skador på Fordonets hjul, bromsar, belysning eller ram, fel relaterade till batterinivån, tecken på onormal eller betydande förslitning av något slag samt alla andra synliga skador på Fordonet eller brister på dess bromsar). Om Du uppmärksammar något sådant fel med Fordonet får Du inte använda Fordonet. Vi uppskattar om Du meddelar oss om några sådana fel föreligger i enlighet med informationen i punkt 8 nedan.

Ett Fordon är ett elektriskt färdmedel som kräver en säker och varsam hantering.

Avseende Voi-passet: (i) rätten till användning av Tjänsterna kan vara begränsad till det landet eller den Användningszon där Voi-passet har köpts i enlighet med den beskrivning som finns i Voi-appen, och (ii) du har inte rätt att tillämpa punkterna 2.2 och 2.7 (Rabatter och kampanjkoder) för Tjänster som är använda genom ett Voi-pass.

1.5 Tjänsternas tillgänglighet.

Fordon är inte alltid tillgängliga ens i Användningszonerna i enlighet med följande.

Tillgängligheten kan variera inom och mellan olika Användningszoner på grund av hög efterfrågan.

Tillgång till tjänsterna kan vara begränsad eller inskränkt i vissa Användningszoner om det är nödvändigt för att skydda Din säkerhet eller Fordonens säkerhet, t.ex. om det pågår en demonstration som orsakar trafikstörningar eller om trafikförhållandena är dåliga eller liknande. Vänligen notera att Voi endast har en rätt att begränsa eller inskränka tillgången till Fordonen men inte har en sådan skyldighet, med mindre än att en sådan skyldighet föreläggs av ordningsmakten eller liknande. Punkten 1.4 förblir opåverkad av detta. Fullständig tillgång till användningen av ett Fordon kan också begränsas av andra skäl som t.ex. lågfartsområden (det vill säga där hastigheten automatiskt sänks av Voi på grund av hastighetsbegränsningar vid i t.ex. gångområden).

Batterinivån kan påverka tillgängligheten i enlighet med följande:

 • Batterinivån i varje fordon anges i Voi-appen. Det är Ditt ansvar att kontrollera batterinivån i Fordonet för att säkerställa att den är tillräcklig innan användning av Fordonet.
 • Den kvarvarande batterinivån i Fordonet kommer att minska genom användningen av Fordonet och driftskapaciteten och hastigheten kan minska eller helt upphöra när batterinivån minskar.
 • Minskningen av batterinivån kan variera och skilja sig från gång till gång beroende på olika faktorer som Fordonets och batteriets skick, väderförhållanden, vägförhållanden, Din användning av Fordonet och/eller andra faktorer utom Vår kontroll. Det är därför inte möjligt att relatera en viss batterinivå till en viss sträcka som Fordonet kan färdas. Om Du är osäker på huruvida batterinivån är tillräcklig för att Du ska kunna nå Din destination uppmanas Du överväga den tänkta användningen av Fordonet.

 

1.6 Din användning av Tjänsterna

Olika Användningszoner. Du får bara aktivera, använda, tillfälligt parkera och avaktivera ett Fordon inom den Användningszon i vilken Fordonet har aktiverats. Den rätta Användningszonen visas i Voi-appen och måste kontrolleras innan ett Fordon aktiveras.

Aktivering, användning och tillfällig parkering av Fordon. För att använda ett Fordon behöver Du aktivera Fordonet genom Voi-appen. För att göra detta behöver du en internetanslutning och det är Ditt ansvar att säkerställa att Din mobilaenhet med vilken Du kan få tillgång till ett Fordon fungerar korrekt och har tillgång till internet.

Efter aktiveringen av ett Fordon påbörjas och fortsätter uthyrningsperioden tills Fordonet avaktiveras. Du kan tillfälligt parkera Fordonet när som helst genom Voi-appen och Du är i sådana fall ansvarig för att återaktivera Fordonet. Uthyrningsperioden kommer att fortgå medan Fordonet är tillfälligt parkerat.

Den maximala användningsperioden är 1 timme, efter vilken färden kommer att avslutas av Voi. Vid denna tidpunkt ska Du säkerställa att Fordonet är parkerat i enlighet med Avtalet.

Du förbinder dig att använda och tillfälligt parkera Fordonet i enlighet med alla lokalt tillämpliga föreskrifter, inklusive lokala trafikföreskrifter och/eller andra lokala föreskrifter och dessutom att alltid visa respekt mot gångtrafikanter, egendom och trafik vid användningen av Fordonet, t.ex. genom att (där så är tillåtet i enlighet med lokala föreskrifter) färdas i cykelfiler och inte på trottoarer, hålla gångfart under åkning i gångområden etc. Gällande elcyklar så avbryts strömtillförseln när du fordonet har en hastighet om 25 km/h till högre.

Säkerhetsåtgärder vid användningen av ett Fordon. Du måste använda Fordonet på ett säkert sätt och vidta nödvändiga åtgärder för att undvika bland annat olyckor och skador på person och egendom. Sådana åtgärder inkluderar, men är inte begränsade till, följande:

 • Att inte använda Fordonet då du bär föremål som kan hindra din förmåga att på ett säkert sätt använda Fordonet, vilket inkluderar, men inte begränsas till, ryggsäckar, väskor, portföljer eller paket som på grund av sin storlek eller vikt inte är lämpliga.
 • Att enbart använda Fordonet Själv. För klargörande, du får inte medföra en andra person, barn eller djur på Fordonet.
 • Att aldrig överskrida maxvikten om 100 kg (kilogram) när du använder Fordonet. Maxvikten inkluderar alla föremål Du bär med Dig i enlighet med detta Avtal.
 • Att inte använda någon mobilenhet, inklusive men inte begränsat till telefoner, textmeddelandeenheter, mediaspelare eller andra enheter vid färd med ett Fordon, vilka kan distrahera eller hindra Dig från att använda Fordonet på ett säkert sätt. Om Du avser att använda eller fästa Din mobilenhet på Fordonet, inklusive telefonhållaren så: (i) gör du det på egen risk, och (ii) är Voi inte ansvarig för någon förlust av, eller skada på, Din mobilenhet som faller från Fordonet, inklusive telefonhållaren.
 • Att inte använda ett Fordon under påverkan av alkohol, droger, medicin, eller någon annan substans som kan försämra Din förmåga att på ett säkert sätt använda ett Fordon.
 • Att använda en hjälm med CE-standard, liknande eller högre standard som är korrekt i storlek och anpassning samt fastspänd i enlighet med tillverkarens instruktioner samt all eventuell annan lämplig skyddande utrustning vid användningen av Fordonet.
 • Att aldrig använda Fordonet för tävlingar, lopp eller liknande arrangemang, inkluderande både professionell och icke-professionell stunt- eller konståkning.

 

Parkering och avaktivering av Fordon. Du är ansvarig för parkering och avaktivering av Fordonet när Du har slutfört Din användning.

Fordonet måste parkeras och avaktiveras inom tillåtna områden, vilket innebär att Fordonet inte får parkeras eller avaktiveras i områden med parkeringsförbud, på privat mark, i ett avskärmat eller icke-offentligt område eller i strid med lokala trafikföreskrifter eller andra föreskrifter. I de fall Vi betraktar ett Fordon som förlorat eller stulet gäller villkoren i punkt 1.7.

Du får inte heller parkera, tillfälligt parkera eller avaktivera ett Fordon där det finns en förhöjd risk att Fordonet kan komma att skadas. När Fordonet är avaktiverat och parkerat måste det vara på ett synligt ställe.

Du samtycker till att parkera Fordonet i enlighet med lokala tillämpliga lagar och föreskrifter och dessutom till att alltid parkera Fordonet med visad respekt mot gångtrafikanter, egendom och trafik,. genom att åtminstone se till att (där så är tillåtet enligt lokala föreskrifter) (i) Fordonet är parkerat på en trottoar nära utmed en vägg eller, vid ett cykelställ/parkeringsställ, (ii) Fordonet står upprätt på ett stabilt sätt på sitt stöd och (iii) Fordonet inte blockerar ingångar, ramper, busshållplatser, övergångsställen eller på annat sätt blockerar eller hindrar åtkomsten till liknande platser.

Voi kan vid vissa tillfällen erbjuda incitament om Du tillfälligt parkerar eller avaktiverar ett Fordon i en Uppmuntrad Parkeringszon och/eller kräva att Du tillfälligt parkerar eller avaktiverar i en Obligatorisk Parkeringszon.

Du ska ta ett foto av det Fordon Du använt i samband med att du parkerar det vid slutet av Din färd. Fotot ska tydligt visa att Du har parkerat Fordonet på ett sätt som är säkert för Fordonet i enlighet med denna punkt 1. Fotot ska tydligt visa hela Fordonet och ska inte vara suddigt eller på annat sätt otydligt. Vi förbehåller oss rätten att spara detta foto i syfte att (i) erbjuda Dig incitament på det sätt som beskrivits ovan, (ii) säkerställa att du har parkerat i enlighet med denna punkt 1 samt i de syften som anges i vår integritetspolicy.

Om Du har parkerat eller avaktiverat Fordonet i en Förbjuden Parkeringszon eller på annat sätt utanför Användningszonen kommer Du kanske inte att kunna återaktivera det.

Korrekt användning av Tjänsterna. Du ska återlämna Fordonet till Voi i samma skick som det hyrdes ut i, och Fordonet måste vara tillgängligt för omedelbart användande av andra användare, med beaktande av normalt slitage och med undantag för låg batterinivå.

Du får aldrig manipulera Voi-appen eller Fordonen på något sätt eller av någon anledning.

Du är ansvarig för och skyldig till alla skador som Voi lider relaterade till Din användning av Tjänsterna, förutom i de fall då Du inte agerat vårdslöst eller uppsåtligt. Detta inkluderar all indirekt skada, som inkomstbortfall genom färd utan betalning på grund av manipulation av Fordonet såväl som att Fordonet inte är i skick att användas av andra användare.

Villkor för användning av Tjänster. Du får endast använda Tjänsterna i enlighet med vad, och för de syften som framgår i Avtalet. Du får endast använda Tjänsterna för Dina egna konsumentändamål, t.ex. får du inte låta andra använda ditt Voi-pass och det är inte tillåtet att sälja vidare eller på annat sätt använda Tjänsterna för kommersiella ändamål. Du får inte använda Tjänsterna, eller låta någon annan använda Tjänsterna, för olagliga eller oetiska ändamål.

Ansvarsfull användning av Periodkortet. Användningen av Periodkortet är begränsad i enlighet med följande:

(b) Användningen är begränsad till 45 minuter per färd. Om användningen av ett Fordon inte är avslutad inom 45 minuter kommer Du att debiteras för den överstigande tiden i enlighet med en beräkning i vilken Du betalar per användning i enlighet med punkt 2.1, stycke 1 nedan.

(b) Voi förbehåller sig rätten att avaktivera och spärra ditt Periodkorta och konto om Du överskrider nio (9) färder eller totalt 200 minuters användning per dag med Periodkortet. Vid första tillfället av överträdelse av denna bestämmelse (b) kommer Voi att meddela Dig om överträdelsen. Om du efter ett sådant meddelande fortsätter med överträdelsen kommer Voi, utan något ytterligare meddelande, att med omedelbar verkan avaktivera och spärra Periodkortet i enlighet med avsnitt 1.10. Om sådan åtgärd tas av Voi, kommer Voi att återbetala Dig för den period av ett redan köpt Periodkort som du inte kan nyttja på grund av avaktiveringen/spärrningen.

1.7 Förlorat eller stulet Fordon

Du är ansvarig för att avaktivera och parkera ett Fordon inom en Användningszon. Du får inte på något sätt låsa eller gömma Fordonet förutom om Fordonet är aktiverat. Om Du inte avaktiverar eller parkerar ett Fordon inom en Användningszon och inom den maximala hyrestiden som anges i punkt 1.6 ovan kan du bli ansvarig för ett förlorat eller stulet Fordon i enlighet med följande.

Voi har rätt att debitera dig 250 SEK i de fall ett Fordon är att betrakta som övergivet, det vill säga då den maximala hyrestiden som anges i punkt 1.6 (1 timme) ovan har utlöpt och Vi inte kan uppfatta några försök att låsa fordonet eller någon begäran att avbryta färden från Dig.

Ett Fordon som aktiverats av Dig kan betraktas som förlorat eller stulet om (i) Fordonets GPS-enhet medvetet inaktiveras, (ii) Fordonet förflyttar sig efter avaktivering och Voi har anledning att tro att en sådan förflyttning inte orsakas av någon annan användare eller auktoriserad tredje part, eller (iii) andra fakta och omständigheter ger vid handen, i enlighet med Voi:s rimliga bedömning, att ett Fordon har blivit förlorat eller stulet.

Om Voi rimligen anser ett Fordon vara förlorat eller stulet, har Voi rätt att vidta alla lämpliga åtgärder för att återfå Fordonet eller, om det visar sig vara omöjligt, rätt till ersättning för förlusten av Fordonet. Detta innefattar, utan begränsningar, att involvera den lokala polisen och/eller Voi:s försäkringsgivare, att begära information från Dig eller, om Du kan hållas vårdslöst eller uppsåtligt ansvarig för förlusten, att hålla Dig ansvarig för skadan som uppkommit genom förlusten.

1.8 Olyckor och andra incidenter

Du är skyldig att anmäla varje olycka, krock, skada, personskada, förlorat eller stulet Fordon eller andra liknande incidenter till Voi så snart som möjligt i enlighet med punkt 8 nedan. I det fall en olycka inträffar, uppskattar Voi om Du försöker samla bevis, om möjligt, t.ex. genom att ta foton eller genom att identifiera möjliga vittnen, i enlighet med lokala föreskrifter lagstiftning (innefattande, men inte begränsat till, dataskyddslagstiftning).

Om en incident medför en personskada på tredje man, egendomsskada eller något annat slags tredjemansskada, skall Du anmäla incidenten till polisen så snart som möjligt. Detta gäller även i det fall ett Fordon blir stulet under tiden det är aktiverat av Dig. På begäran av Voi och under tillämplig lokala föreskrifter ska Du tillhandahålla Voi all dokumentation från polisen och samarbeta med Voi och/eller Voi:s försäkringsgivare.

1.9 Åtlydnad av lokala lagar och föreskrifter

Utöver det som stadgas ovan accepterar Du att vid alla tillfällen använda Tjänsterna i enlighet med tillämpliga lokala lagar, föreskrifter och regler. Du är medveten om att Du är ensamt ansvarig för och skyldig till alla brott mot lagar, förordningar och regler i samband med Ditt användande av Tjänsterna.

1.10 Skadeersättning, skadestånd och avaktivering/avstängning av Ditt konto och avgifter

Vi förbehåller oss rätten att vid var tid att debitera dig ett belopp om 250 SEK då du har brutit mot villkoren i denna punkt 1. Om den skada som Voi har lidit överstiger 250 SEK förbehåller sig Voi rätten att kräva ersättning för den faktiska skadan. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att påminna dig om en otillåten parkering (som strider mot denna punkt 1) innan vi debiterar detta belopp från dig. Utöver vad som angetts ovan, är Du medveten om att alla avgifter, böter eller andra betalningar som föreläggs Voi och alla skador som Voi lider till följd av din vårdslösa eller uppsåtliga underlåtenhet att följa avsnitt 1 skall ersättas av Dig till Voi.

Vi förbehåller oss vid alla tillfällen rätten att avaktivera eller stänga av Ditt konto och Voi-pass, om sådant finns, eller begränsa din användning av tjänsterna då Vi i Vår egen bedömning anser att Du har brutit mot villkoren i detta avsnitt 1, eller om ditt användande kraftigt avviker från ett normalt användarmönster. För det fall Du upprepat bryter mot villkoren om ansvarsfull användning av tjänsterna, se punkt 1.6, förbehåller sig Voi rätten att meddela dig och blocka Ditt konto eller begränsa din användning av Tjänsterna med omedelbar verkan.

Du tillstår att Du är ansvarig för Din körning och att Du endast kan rikta ersättningsanspråk mot Oss för skador som orsakas av Fordonet och inte av Din körning.

2. BETALNING OCH KREDITER

2.1 Priser och avgifter

Din hyra av Fordonet sker på basis av att du betalar (a) per användning, (b) efter att Du har köpt ett Voi-pass eller (c) på annat sätt som i enlighet med gällande tillämplig pristaxa anges i Voi-appen. I varje enskilt fall kan priser, avgifter och andra eventuella debiteringar bli föremål för tillämpliga skatter och andra lokala allmänna avgifter, vilka kan debiteras och uppbäras av Voi. Du bör alltid kontrollera priser, avgifter och andra möjliga debiteringar i Voi-appen varje gång innan Du aktiverar ett Fordon.

Voi förbehåller sig rätten att reservera 50 SEK direkt från ditt betalkort i samband med att du använder ett Fordon, när Du skapar ett användarkonto och när Du lägger till en ny betalningsmetod. Detta reserverade belopp kommer att användas för att betala Din nästa färd, i samband med vilken beloppet reserverades, eller för den färd som följer på att du skapade ditt konto eller registrerade en ny betalmetod. Om hela det reserverade beloppet inte används i samband med din nästa färd kommer det resterande beloppet återföras omedelbart efter färden. Du förstår att återförandet av sådant reserverat belopp, på grund av processen hos banker och/eller andra tredje parter, kan ta några arbetsdagar.

Alla priser och penningvärden i detta avtal anges i SEK.

2.2 Rabatter och kampanjkoder

Kampanjkoder (rabatter) är engångserbjudanden och kan endast inläsas i Voi-appen. Rabatter kan vara begränsade till en per kund och användarkonto och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Rabatter är icke-överförbara och kan inte säljas eller återbetalas. Rabatter och kampanjkoder kan inte nyttjas för användandet av ett Voi-pass.

2.3 Betalningsmetoder och bestridanden

Du måste tillhandahålla Voi information och uppgifter kopplade till ett giltigt kreditkort eller debetkort eller någon annan betalningsmetod för att registrera dig för användning av Tjänsterna i Voi-appen. Du bekräftar att Du är behörig att använda varje kreditkort eller debetkort eller annan överenskommen betalningsmetod som du tillhandahåller. Du godkänner att Voi debiterar det kreditkort, debetkort eller annan överenskommen betalningsmetod de avgifter som anges i detta Avtal eller i Voi-appen som du har ådragit dig i samband med Din användning av Tjänsterna.

Du förbinder dig att utan oskäligt dröjsmål informera Voi om alla förändringar relaterade till det kreditkort eller debetkort som du tillhandahållit Voi.

Betalningar till Oss kan göras genom en betalningsförmedlande tredjepart. Vi är inte ansvariga för betalningsförfarandet eller några avgifter som begärs av en sådan tredjepart.

För att bestrida en avgift eller betalning som debiterats av Voi måste Du kontakta Voi inom rimlig tid från dagen då debiteringen gjordes samt tillhandahålla Voi all information som Voi finner nödvändig, t.ex. datumet för färden/datumet för köpet eller förnyandet av ett Voi-pass och de uppskattade start- och sluttiderna. Voi ber Dig kontakta Voi i enlighet med avsnitt 8 nedan.

2.4 Utestående betalningar

Varje utestående betalning av priset för Din användning av Fordonen eller andra avgifter som uppkommit på grundval av detta Avtal kommer att genomföras av Oss med hjälp av den betalningsmetod som beskrivs i punkt 2.3. Om en sådan betalning likväl inte kan genomföras på grund av omständigheter som ligger inom Din kontroll (fel betalkortsnummer, byte av betalkort utan underrättelse eller liknande), kommer Voi att informera Dig och ange en tidsfrist för att rätta till situationen. Under denna tidsperiod äger Voi rätt att stänga av Dig från all hyra av Fordonen. Om Voi inte har mottagit information om en tillförlitlig betalningsmetod inom två veckor har Voi rätt att avsluta Avtalet.

2.5 Faktiska priser och avaktivering av Ditt användarkonto

Alla avgifter som anges i detta avsnitt 2 är föremål för förändring med beaktande av Din rätt att avsluta Avtalet i enlighet med avsnitt 6. Pristaxan kan förändras under perioden från aktivering till avaktivering om Du färdas under ett sådant tillfälle då en annorlunda pristaxa träder i kraft (som före och efter midnatt). Du behöver kontrollera de tillämpliga avgifterna i Voi-appen innan du aktiverar ett Fordon.

2.6 Löptid och upphörande av ett Voi-pass

Ditt Voi-pass startas från det att Voi erhåller betalningen för Voi-passet och avslutas: (i) vid en prenumerationsbaserad period, på den sista dagen av den då gällande prenumerationsperioden under förutsättning att antingen Du eller Voi har avslutat prenumerationen under den relevanta prenumerationsperioden, och; (ii) vid en bestämd användningsperiod, när perioden är slut.

Både Voi och Du har rätt att avsluta ett Voi-pass för en prenumerationsbaserad period när som helst utan att behöva uppge något särskilt skäl, men med beaktande av uppsägningstiden som anges i denna punkt (i) ovan och i Voi-appen.

2.7 Rabatter och kampanjkoder

Vi erbjuder särskilda kampanjkoder till åkare för att erbjuda rabatter på färder (“Voi-krediter”). För att använda Voi-krediter på en färds taxa, skriv in den aktuella kampanjkoden innan Du inleder Din färd. För att kunna använda en kampanjkod måste Du ha lagt till en betalningsmetod.

Kampanjkoder aktiveras i Voi-appen genom att välja “Free ride” från menyn och sedan “Redeem code”. För att kontrollera din Voi-kreditbalans, välj “Profile” och sedan “Voi Credits”.

Voi-krediter kommer att användas som standard, så om Du har en fri åktur på Ditt konto kommer denna automatiskt bli din nästa färd. Om alla Voi-krediter förbrukats under en färd, måste Du betala för en eventuell resterande del av färden. Om en kampanjkod har ett sista giltighetsdatum måste den användas innan detta datum. Koder kan inte förlängas eller förnyas.

Voi-krediter är engångserbjudanden och kan endast lösas in via Voi-appen. Voi förbehåller sig rätten att förändra eller häva rabatter när som helst utan föregående underrättelse. Voi-krediter kan vara begränsade till en per kund och användarkonto och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Rabatter är icke-överförbara och kan inte säljas eller återbetalas.

2.8 Dela Voi och få fria åkturer

Du kan dela din Voi-kampanjkod med vänner och på så sätt intjäna krediter. Du gör detta genom att välja “Free Rides” i Voi-appen, där Du finner Din personliga inbjudningskod. Du delar din personliga inbjudningskod genom att trycka på “Send code” och välja ett av de tillgängliga alternativen. Dessa alternativ kan t.ex. vara SMS, e-post, delning på sociala medier eller att kopiera din personliga inbjudningskod.

När en vän slutfört sin första färd med Voi efter att ha använt Din personliga inbjudningskod kommer Ditt konto automatiskt att få Voi-krediter.

Personliga inbjudningskoder ska bara användas för personliga och icke-kommersiella syften. Detta innebär att Du kan dela Din inbjudningslänk med Dina personliga kontakter (det vill säga personer som du känner) via sociala medier så länge Du är den huvudsakliga innehållsägaren. Offentlig spridning på sidor där Du endast bidrar med innehåll men inte är den huvudsakliga innehållsägaren är inte tillåten. Att marknadsföra Din inbjudningskod genom sökmotormarknadsföring (t.ex. AdWords och Facebook) är inte heller tillåtet.

Personliga inbjudningskoder är endast tillämpliga vid en inbjuden användares första färd och är inte avsedda för befintliga användare. Befintliga användare som försöker dra fördel av inbjudningssystemet kan få sina inbjudningsförmåner inaktiverade.

2.9 Återkallelse av krediter och avaktivering av användarkonton

Voi förbehåller sig rätten att stänga av användarkonton och återkalla inbjudningsförmåner som bryter mot dessa villkor.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst avaktivera Ditt konto om Du inte har betalat eller på annat sätt brutit mot vad som stadgas i detta avsnitt 2.

3. BEGRÄNSNING AV ANSVAR OCH ÖVERTAGANDE AV RISK; FORCE MAJEURE

3.1 Begränsning av ansvar

Voi kan hållas ansvarigt för sitt uppsåtliga och grovt oaktsamma handlande liksom ­– oberoende av nivån och graden av handlande – för skada som uppkommer till följd av dödsfall, personskada, skador på människors hälsa samt anspråk som grundas på produktansvarslagstiftning, inklusive den svenska produktansvarslagen (1992:18). Dessutom kan Voi hållas ansvarigt för oaktsamhet vid omöjlighet eller dröjsmål vid utförande, brott mot garanti, eller överträdelse av någon annan väsentlig avtalsförpliktelse. Väsentliga avtalsförpliktelser är sådana förpliktelser vars efterlevnad är avgörande för en korrekt implementering av kontraktet i dess helhet, och vars efterlevnad Du regelmässigt kan förlita Dig på. I dessa fall ska Voi:s ansvar begränsas till sådana typiska inomkontraktuella skador som Voi rimligen måste förutsett när avtalet slöts. Allt ansvar för Voi (på vilken juridisk grund som helst), som överskrider det ansvar som beskrivs ovan ska vara uteslutet i den utsträckning det tillåts av lag. Alla dessa ansvarsbegränsningar ska också tillämpas till förmån för Voi:s ledning, anställda och personer som agerar på uppdrag av Voi.

3.2 Force Majeure

Alla driftsproblem som orsakas av force majeure, strejker, lockouter eller brist på driftsresurser eller råmaterial, vilka står utom Voi:s kontroll och som inte kunde förutsetts när det Avtalet slöts ska inte grunda ansvar för Voi i det fall Voi inte kan leverera Tjänsterna.

4. EGENDOM OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

4.1 Voi:s rättigheter

All upphovsrätt, varumärken, varu- och firmanamn, logotyper och andra immateriella eller industriella äganderätter som ägs och används av Voi såväl som de som finns i Voi-appen eller på Hemsidan (inklusive rubriker, grafik, symboler, skript, källkoder etc) är Voi:s egendom eller licensierad egendom tillhörande tredje part och får inte reproduceras, distribueras, säljas, användas, modifieras, kopieras, inskränkas eller användas (helt eller delvis) utan föregående skriftligt medgivande.

4.2 Respekt för Voi:s egendom

Du får inte modifiera, försöka få icke-auktoriserad tillgång till, förändra, göra intrång i, reparera eller på annat sätt förändra något av Voi:s material eller hårdvara, källkoder, information, inklusive Voi-appen, Hemsidan och Fordon, i något syfte. Voi-appen, Hemsidan och Fordon får endast användas för syften förenliga med detta Avtal.

4.3 Respekt för Voi:s immateriella egendom

Du godkänner att Tjänsterna och annan information, inklusive alla relaterade immateriella rättigheter, tillhandahållna och tillgängliggjorda av Voi alltid förblir Voi:s exklusiva egendom och att Du inte på något sätt får använda Voi:s exklusiva rättigheter för kommersiella syften eller andra syften utan Voi:s  skriftliga medgivande.

5. INTEGRITET

Voi behandlar Din personliga data i enlighet med Voi:s integritetspolicy, vilken gjorts tillgänglig på https://www.voi.com/sv/legal-notice/voi-privacy-policy/.

6. LÖPTID OCH UPPHÖRANDE

Detta Avtal träder i kraft mellan Dig och Voi vid det första tillfället Du använder Tjänsterna som tillhandahålls av Voi, eller i fråga om ett Voi-pass, vid det första tillfället Du köper ett Voi-pass, och förblir gällande så länge som varken Du eller Voi säger upp Avtalet.

Både Du och Voi kan säga upp detta Avtal när som helst, men om en hyra fortfarande pågår ska denna fullföljas i enlighet med Avtalet. Förpliktelser som uppkommer på grund av avtalsbrott under Avtalets giltighetstid påverkas inte av Avtalets upphörande.

7. BESTRIDANDEN

Alla bestridanden relaterade till detta Avtal ska göras i skriftlig form i enlighet med kontaktuppgifterna i avsnitt 8 nedan.

8. KONTAKT

Voi kan kontaktas via mejl på [email protected], via telefon på +46 21 665 59 22, eller genom vanlig post till Voi Technology AB, Tegelbacken 4A, 111 52 Stockholm.

9. GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

Varje tvist som uppstår av eller som kan hänföras till detta Avtal eller ett brott mot Avtalet eller dess innehåll ska vara underkastad och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Sverige, om inte annat följer av tvingande lag i en annan jurisdiktion.

En tvist som är hänförlig detta Avtal kan avgöras av en allmän domstol i Sverige inom vars domsaga antingen Voi har sitt säte eller där Du har Ditt hemvist.

Vänligen notera vidare att tvister kan hänskjutas för avgörande till den Europeisk kommissionens plattform för tvistlösning på nätet. Tvistelösningsplatsformen finns tillgänglig på https://ec.europa.eu/consumers/odr.

10. AVTALETS FULLSTÄNDIGHET OCH ÄNDRINGAR

Detta Avtal utgör den fullständiga, slutgiltiga och exklusiva enhetliga regleringen av rättsförhållandet mellan parterna hänförligt till dess sakinnehåll. Detta Avtal ersätter alla andra tidigare avtal, skriftliga eller muntliga, hänförliga till dess sakinnehåll.

Voi kan ändra detta Avtal när som helst. Om så sker kommer Du att underrättas via e-post eller i Voi-appen. Ändringarna anses vara accepterade av Dig om Du inte invänder inom en månad från det att Du underrättats om ändringarna. Voi ska uttryckligen informera Dig om innebörden av att inte framföra en invändning. Ändringarna ska alltid anses vara accepterade om Du genomför ett avtal för Tjänsterna via Voi-appen efter det att de nya villkoren skickats ut. Den nya versionen av Avtalet kommer också att finnas tillgänglig i Voi-appen och på Hemsidan.

Tidigare versioner av detta Avtal kommer inte att arkiveras av Voi. Du rekommenderas därför att skriva ut och spara utdaterade versioner av dessa villkor.

11. ÅNGERRÄTT

Vänligen notera att Du inte har någon ångerrätt efter det att Du påbörjat en färd. Varje färd påbörjas med Ditt på förhand givna uttryckliga samtycke, och Voi har uppfyllt sina förpliktelser i enlighet med avtalet.

Avseende Voi-pass har Du en ångerrätt inom 14 dagar från köpet av Voi-passet. Du kan utnyttja din ångerrätt genom att sända oss ett meddelande i enlighet med punkt 8. Du kan även använda ett ångerrättsformulär, tillgängligt här https://www.voi.com/wp-content/uploads/2022/06/Ångerblankett.pdf. I de fall ångerrätten utnyttjas, kommer Voi återbetala det belopp Du har betalat för Voi-passet utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från att Voi blev underrättad. Voi kommer använda samma betalningsmetod som Du använde vid köpet av Voi-passet. Voi är berättigad till att göra avdrag för ett belopp motsvarande din användning av Voi-passet innan Du utnyttjat din ångerrätt.